Bóg nieustannie utrzymuje nas przy sobie - nasze


bóg-nieustannie-utrzymuje-nas-przy-sobie-nasze-nic-przy-swoim-wszystko-lepiej-i-właściwiej-jest-cierpieć-z-gorliwoś-o-sprawę-bożą-ż
stefan wyszyński kardbógnieustannieutrzymujenasprzysobienaszenicswoimwszystkolepiejwłaściwiejjestcierpiećgorliwościsprawębożąniżuzyskaćpochwałęroztropnościodnieprzyjaciółbogakościołabóg nieustannienieustannie utrzymujeutrzymuje nasnas przyprzy sobiesobienaszeprzy swoimlepiej ii właściwiejwłaściwiej jestjest cierpiećcierpieć zz gorliwościgorliwości oo sprawęsprawę bożąniż uzyskaćuzyskać pochwałępochwałę roztropnościroztropności odod nieprzyjaciółnieprzyjaciół bogaboga ii kościołabóg nieustannie utrzymujenieustannie utrzymuje nasutrzymuje nas przynas przy sobieprzy sobielepiej i właściwieji właściwiej jestwłaściwiej jest cierpiećjest cierpieć zcierpieć z gorliwościz gorliwości ogorliwości o sprawęo sprawę bożąniż uzyskać pochwałęuzyskać pochwałę roztropnościpochwałę roztropności odroztropności od nieprzyjaciółod nieprzyjaciół boganieprzyjaciół boga iboga i kościoła

Ci, co sądzą, że Bóg nie daje niczego za nic, nie znają Go. Ci, którzy mniemają, iż daje On wszystko za nic, wcale nie znają Go lepiej ani też samych siebie. Dary Boga mają swój początek i koniec, a pośrodku są nasze niezwykle skromne dary i w gruncie rzeczy też do Niego należące.I tylko w jednym różnicie się od Boga - Bóg wie wszystko, a wy wszystko wiecie lepiej.Miłość, to jest jedyna wibracja, która wiąże nas wszystkich i utrzymuje przy życiu.Kiedy człowiek odczuwa obrzydzenie tego, co robi, zaczyna wątpić we wszystko. Przy odrobinie roztropności może to być początkiem dochodzenia do prawdy.Nasze pro­cesy myślo­we przy­pomi­nają raczej la­birynt niż autos­tradę, każdy zakręt kończy się ko­lej­nym zakrętem, nic nie jest sy­met­ryczne, nic nie jest oczy­wis­te. Nie jest to jed­nak chaos. To wy­rafi­nowa­ne równa­nie ma­tema­tyczne, tym trud­niej­sze do roz­wiąza­nia, że X i Y w różnych dniach przy­bierają różne wartości.Jeżeli przy pracy mniej masz Boga w sobie niż w kościele, to nie masz Go prawdziwie.