Bóg nig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoich dzieci, na­wet z ta­kich, które stoją ple­cami do Niego.


bóg-nig­dy-nie re­zyg­nu­-ze swoich-dzieci-na­wet-z ­kich-które-stoją-ple­cami-do niego
stefan wyszyńskibógnig­dynie re­zyg­nu­jeze swoichdziecina­wetz ta­kichktórestojąple­camido niegobóg nig­dynig­dy nie re­zyg­nu­jenie re­zyg­nu­je ze swoichze swoich dziecina­wet z ta­kichktóre stojąstoją ple­camiple­cami do niegobóg nig­dy nie re­zyg­nu­jenig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoichnie re­zyg­nu­je ze swoich dzieciktóre stoją ple­camistoją ple­cami do niegobóg nig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoichnig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoich dzieciktóre stoją ple­cami do niegobóg nig­dy nie re­zyg­nu­je ze swoich dzieci

Bóg nie rezygnuje ze swych dzieci, nawet takich, które stoją do Niego plecami.Otaczała się zaw­sze pochleb­ca­mi, klakierami tu i ówdzie roz­dając fałszy­we uśmieszki często­wała wa­fel­ka­mi, luk­ro­wymi ciasteczkami by nie prze­kona­nych do swoich gierek wkręcić. Szła po tru­pach do swoich niec­nych celów za ple­cami mając swoją klaszczącą watahę go­towa była na­wet skrzyw­dzić wielu szu­kając w tek­stach wyima­gino­wanych plagiatów. Lecz zaśle­piona swoją pychą, zachłannością w sieć wpadła jak pod­starzała, śle­pa mucha tłumaczyła, wołała, chciała in­nych przeprosić lecz na­wet pająk nie chciał jej bzycze­nia słuchać.Czy Bóg prze­baczy mi te wszys­tkie podłości, które po­pełnił czar­ny mężczyz­na, by na­kar­mić swo­je dzieci? Will God for­gi­ve me for all the dirt a nig­ga did, to feed kids? (ang.) Na przyszłość za ple­cami, nie ma­my wpływu Oso­by ob­ga­dujące ko­goś za ple­cami są dużo po­niżej po­ziomu oso­by ob­ga­dywa­nej, a już te słuchające i wierzące w ich słowa, za­miast spraw­dzić sa­memu, są po pros­tu głupie... i często wiele tracą nie zdając so­bie na­wet z te­go spra­wy... Cóż tępo­ty jest co­raz więcej...Dookoła wred­ne mor­dy, za ple­cami ga­dają a w twarz się uśmiechają.