Bóg po­wie­dział – „Niech się stanie!” I tak też się stało Po­tem stworzył Bóg człowieka I wszys­tko się posrało -Ivo Vuco- 


bóg-po­wie­dział- niech ę-stanie-i-tak-też ę-stało-po­tem-stworzył-bóg-człowieka-i-wszys­tko ę-posrało-ivo-vuco- 
writerbógpo­wie­dział– „niech sięstanie”takteż sięstałopo­temstworzyłczłowiekawszys­tko sięposrałoivovuco bóg po­wie­działpo­wie­dział – „niech sięi taktak też sięteż się stałostało po­tempo­tem stworzyłstworzył bógbóg człowiekaczłowieka ii wszys­tko sięwszys­tko się posrałobóg po­wie­dział – „niech sięi tak też siętak też się stałoteż się stało po­temstało po­tem stworzyłpo­tem stworzył bógstworzył bóg człowiekabóg człowieka iczłowieka i wszys­tko sięi wszys­tko się posrałoi tak też się stałotak też się stało po­temteż się stało po­tem stworzyłstało po­tem stworzył bógpo­tem stworzył bóg człowiekastworzył bóg człowieka ibóg człowieka i wszys­tko sięczłowieka i wszys­tko się posrałoi tak też się stało po­temtak też się stało po­tem stworzyłteż się stało po­tem stworzył bógstało po­tem stworzył bóg człowiekapo­tem stworzył bóg człowieka istworzył bóg człowieka i wszys­tko siębóg człowieka i wszys­tko się posrało

Nie wiem, czy Bóg stworzył ko­bietę, ale jeśli tak, to wie­dział po co...Miałem ją za ladacznicę Dzi­siaj sprzątam jej piwnicę Wszys­tko się zmieniło Dzi­siaj le­piej jest niż było -Ivo Vuco- Wszys­cy ludzie to wa­riaci. W każdej chwi­li mogą zro­bić wszys­tko i niech Bóg ma w swo­jej opiece te­go, kto by się zas­ta­nawiał nad przyczy­nami ich postępowania.Bóg prag­nie, abyśmy uczci­wie roz­gry­wali naszą grę. To wszys­tko, cze­go Bóg od nas wy­maga: aby ludzie gra­li uczciwie.Pan Bóg świat stworzył, a po­tem zaczął się nim bawić.Bóg stworzył człowieka na własne podobieństwo, a człowiek odpłacił mu się za to sowicie.