Bóg prze­mawia cicho, ale da­je nam różne (wi­doczne) znaki.


bóg-prze­mawia-cicho-ale-da­-nam-różne-wi­doczne-znaki
benedykt xvibógprze­mawiacichoaleda­jenamróżnewi­doczneznakibóg prze­mawiaprze­mawia cichoale da­jeda­je namnam różneróżne (wi­doczne)(wi­doczne) znakibóg prze­mawia cichoale da­je namda­je nam różnenam różne (wi­doczne)różne (wi­doczne) znakiale da­je nam różneda­je nam różne (wi­doczne)nam różne (wi­doczne) znakiale da­je nam różne (wi­doczne)da­je nam różne (wi­doczne) znaki

Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.Głośniej niżeli w roz­mo­wach Bóg prze­mawia w ciszy. I kto w ser­cu ucichnie, za­raz Go usłyszy.Są różne rodza­je uśmiechów u ludzi. Są ciepłe i miłe, po­wodujące że ko­lana nam miękną al­bo jest ciepło na duszy, al­bo zim­ne i złośli­we, przez które po ple­cach prze­biega nam zim­ny dreszcz.Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.****** *** ...mów do mnie szeptem... ...szept prze­mawia najgłośniej... ****** *** Kiedy prze­mawia złoto, elok­wen­cja jest bezsilna.