Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale często człowiek jest jedynie karykaturą Boga.


bóg-stworzył-człowieka-na-swój-obraz-i-podobieństwo-ale-często-człowiek-jest-jedynie-karykaturą-boga
ruffinibógstworzyłczłowiekanaswójobrazpodobieństwoaleczęstoczłowiekjestjedyniekarykaturąbogabóg stworzyłstworzył człowiekaczłowieka nana swójswój obrazobraz ii podobieństwoale częstoczęsto człowiekczłowiek jestjest jedyniejedynie karykaturąkarykaturą bogabóg stworzył człowiekastworzył człowieka naczłowieka na swójna swój obrazswój obraz iobraz i podobieństwoale często człowiekczęsto człowiek jestczłowiek jest jedyniejest jedynie karykaturąjedynie karykaturą bogabóg stworzył człowieka nastworzył człowieka na swójczłowieka na swój obrazna swój obraz iswój obraz i podobieństwoale często człowiek jestczęsto człowiek jest jedynieczłowiek jest jedynie karykaturąjest jedynie karykaturą bogabóg stworzył człowieka na swójstworzył człowieka na swój obrazczłowieka na swój obraz ina swój obraz i podobieństwoale często człowiek jest jedynieczęsto człowiek jest jedynie karykaturączłowiek jest jedynie karykaturą boga

Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. A do czego podobny jest pijak? -Maksym Gorki
bóg-stworzył-człowieka-na-obraz-i-podobieństwo-swoje-a-do-czego-podobny-jest-pijak
Bóg stworzył człowieka na własne podobieństwo, a człowiek odpłacił mu się za to sowicie. -Wolter
bóg-stworzył-człowieka-na-własne-podobieństwo-a-człowiek-odpłacił-mu-ę-za-to-sowicie
Chcemy stworzyć po raz wtóry człowieka na obraz i podobieństwo manekina. -Bruno Schulz
chcemy-stworzyć-po-raz-wtóry-człowieka-na-obraz-i-podobieństwo-manekina
Bóg stworzył człowieka na włas­ne po­dobieństwo, a człowiek odpłacił mu się za to sowicie. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)
bóg-stworzył-człowieka-na włas­ne-po­dobieństwo-a człowiek-odpłacił-mu ę-za to sowicie
Każdy jest piękny na swój sposób...tak jak stworzył nas Bóg. -Charlotte22
każdy-jest piękny-na swój-sposóbtak-jak stworzył-nas-bóg
To człowiek odwraca się od Boga, nie Bóg od człowieka. -Ellen G. White
to-człowiek-odwraca-ę-od-boga-nie-bóg-od-człowieka