Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował.


bóg-stworzył-człowieka-po­nieważ-roz­cza­rował ę-łpą-z dal­szych-ek­spe­rymentów-zrezygnował
mark twainbógstworzyłczłowiekapo­nieważroz­cza­rował sięmałpąz dal­szychek­spe­rymentówzrezygnowałbóg stworzyłstworzył człowiekapo­nieważ roz­cza­rował sięroz­cza­rował się małpąz dal­szych ek­spe­rymentówek­spe­rymentów zrezygnowałbóg stworzył człowiekapo­nieważ roz­cza­rował się małpąz dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował

Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą. Z dalszych eksperymentów zrezygnował.Czym jest człowiek? Hałaśliwą istotą, którą dobry Bóg stworzył z rozczarowania małpą.Bóg stworzył Ada­ma, nie do końca za­dowo­lony za­ryzy­kował i...stworzył Ewę. Do­piero ona położyła kres dal­szym eksperymentom.Żad­na liczba ek­spe­rymentów nie może do­wieść, że mam rację: je­den ek­spe­ryment może po­kazać, że jej nie mam.Bóg po­wie­dział – „Niech się stanie!” I tak też się stało Po­tem stworzył Bóg człowieka I wszys­tko się posrało -Ivo Vuco- Bóg stworzył człowieka na włas­ne po­dobieństwo, a człowiek odpłacił mu się za to sowicie.