Bóg stworzył przestrzeń kosmiczną, ale co z samym Bogiem? Czy on stworzył się sam, z niczego?


bóg-stworzył-przestrzeń-kosmiczną-ale-co-z-samym-bogiem-czy-on-stworzył-ę-sam-z-niczego
jostein gaarderbógstworzyłprzestrzeńkosmicznąalecosamymbogiemczyonsięsamniczegobóg stworzyłstworzył przestrzeńprzestrzeń kosmicznąale coco zz samymsamym bogiemczy onon stworzyłstworzył sięsię samz niczegobóg stworzył przestrzeństworzył przestrzeń kosmicznąale co zco z samymz samym bogiemczy on stworzyłon stworzył sięstworzył się sambóg stworzył przestrzeń kosmicznąale co z samymco z samym bogiemczy on stworzył sięon stworzył się samale co z samym bogiemczy on stworzył się sam

Bóg stworzył Ada­ma, nie do końca za­dowo­lony za­ryzy­kował i...stworzył Ewę. Do­piero ona położyła kres dal­szym eksperymentom.Nie wiem, czy Bóg stworzył kobietę, ale jeśli tak - to wiedział po co...Nie wiem, czy Bóg stworzył ko­bietę, ale jeśli tak, to wie­dział po co...Uważam za szczęśliwego tego, który szczęście swoje zawdzięcza naturze, ale podziwiam i szanuję tego, który szczęście stworzył sobie sam, który stworzył je silną wolą i energią.Bóg nie stworzył kobiety z głowy mężczyzny - aby nim nie rządziła, nie stworzył z nogi - aby nie była niewolnicą, ale z żebra - aby była bliska jego sercu!świat nie py­ta o to czy stworzył go bóg, lecz o to po co to zrobił