Bóg ukrył piękno w samym sercu raju, abyśmy nieustannie pozostali czujni, i w radosnym stanie łaski nie zapomnieli o potrzebie rygoru.


bóg-ukrył-piękno-w-samym-sercu-raju-abyśmy-nieustannie-pozostali-czujni-i-w-radosnym-stanie-łaski-nie-zapomnieli-o-potrzebie-rygoru
paulo coelhobógukryłpięknosamymsercurajuabyśmynieustanniepozostaliczujniradosnymstaniełaskiniezapomnielipotrzebierygorubóg ukryłukrył pięknopiękno ww samymsamym sercusercu rajuabyśmy nieustannienieustannie pozostalipozostali czujniw radosnymradosnym staniestanie łaskiłaski nienie zapomnielizapomnieli oo potrzebiepotrzebie rygorubóg ukrył pięknoukrył piękno wpiękno w samymw samym sercusamym sercu rajuabyśmy nieustannie pozostalinieustannie pozostali czujnii w radosnymw radosnym stanieradosnym stanie łaskistanie łaski niełaski nie zapomnielinie zapomnieli ozapomnieli o potrzebieo potrzebie rygorubóg ukrył piękno wukrył piękno w samympiękno w samym sercuw samym sercu rajuabyśmy nieustannie pozostali czujnii w radosnym staniew radosnym stanie łaskiradosnym stanie łaski niestanie łaski nie zapomnieliłaski nie zapomnieli onie zapomnieli o potrzebiezapomnieli o potrzebie rygorubóg ukrył piękno w samymukrył piękno w samym sercupiękno w samym sercu rajui w radosnym stanie łaskiw radosnym stanie łaski nieradosnym stanie łaski nie zapomnielistanie łaski nie zapomnieli ołaski nie zapomnieli o potrzebienie zapomnieli o potrzebie rygoru

Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że Abyśmy nie upadli w otchłań rozpaczy, abyśmy nie zostali pokonani w porażkach, Bóg wszczepił w nasze serce uczucie przyjaźni.Sztuka jest obserwowaniem świata w stanie łaski.Bóg prag­nie, abyśmy uczci­wie roz­gry­wali naszą grę. To wszys­tko, cze­go Bóg od nas wy­maga: aby ludzie gra­li uczciwie.pa­ni po­leca ik­sińskiemu opo­wie­dzieć o zmysłach człowieka. - uszy ma­my, abyśmy słysze­li ; oczy ma­my, abyśmy widzieli ; us­ta ma­my ...abyśmy się mog­li na­jeść i na­pić ! Bóg pragnie, abyśmy uczciwie rozgrywali naszą grę. To wszystko, czego Bóg od nas wymaga: aby ludzie grali uczciwie.