Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . .


bóg-wysłuchuje-tych-którzy-błagają-o-łaskę-zapomnienia-dla-nienawiś-lecz-głuchy-jest-na-głos-tych-którzy-pragną-uciec-przed-miłośą
paulo coelhobógwysłuchujetychktórzybłagająłaskęzapomnieniadlanienawiścileczgłuchyjestnagłospragnąuciecprzedmiłościąbóg wysłuchujewysłuchuje tychktórzy błagająbłagają oo łaskęłaskę zapomnieniazapomnienia dladla nienawiścilecz głuchygłuchy jestjest nana głosgłos tychktórzy pragnąpragną uciecuciec przedprzed miłościąbóg wysłuchuje tychktórzy błagają obłagają o łaskęo łaskę zapomnieniałaskę zapomnienia dlazapomnienia dla nienawiścilecz głuchy jestgłuchy jest najest na głosna głos tychktórzy pragną uciecpragną uciec przeduciec przed miłościąktórzy błagają o łaskębłagają o łaskę zapomnieniao łaskę zapomnienia dlałaskę zapomnienia dla nienawiścilecz głuchy jest nagłuchy jest na głosjest na głos tychktórzy pragną uciec przedpragną uciec przed miłościąktórzy błagają o łaskę zapomnieniabłagają o łaskę zapomnienia dlao łaskę zapomnienia dla nienawiścilecz głuchy jest na głosgłuchy jest na głos tychktórzy pragną uciec przed miłością

Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
samotność-jest-przyjemnośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i-męką-dla-tych-co-są-do-niej-zmuszeni
Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
sa­­ność-jest przy­jem­nośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i męką-dla-tych-co są do niej-zmuszeni
Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują. -Horace Walpole
Świat-jest-komedią-dla-tych-którzy-myślą-i-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest-komedią-dla-tych-którzy-patrzą-a-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Poczucie zobowiązania u kogoś jest o wiele mniejsze u tych, którzy doświadczają dobrodziejstwa, niż u tych, którzy je wyświadczają. -William Somerset Maugham
poczucie-zobowiązania-u-kogoś-jest-o-wiele-mniejsze-u-tych-którzy-doświadczają-dobrodziejstwa-ż-u-tych-którzy-wyświadczają