Ból do­maga się, abyśmy go odczuwali.


ból-do­maga-ę-abyśmy-go odczuwali
poznajprawdębóldo­magasięabyśmygo odczuwaliból do­magado­maga sięabyśmy go odczuwaliból do­maga się

Rzu­cając nam kłody pod no­gi życie wy­maga abyśmy wznieśli się po­nad nie.pa­ni po­leca ik­sińskiemu opo­wie­dzieć o zmysłach człowieka. - uszy ma­my, abyśmy słysze­li ; oczy ma­my, abyśmy widzieli ; us­ta ma­my ...abyśmy się mog­li na­jeść i na­pić ! Bóg prag­nie, abyśmy uczci­wie roz­gry­wali naszą grę. To wszys­tko, cze­go Bóg od nas wy­maga: aby ludzie gra­li uczciwie.Da­no nam sen, abyśmy pa­mięta­li o życiu, i śmierć, abyśmy za­pom­nieli o śnie.Od krze­wu ste­powe­go wy­maga się je­dynie skąpej ziele­ni, od drze­wa nad wodą wy­maga się owoców.Abyśmy nie upadli w otchłań rozpaczy, abyśmy nie zostali pokonani w porażkach, Bóg wszczepił w nasze serce uczucie przyjaźni.