Ból jest świętym aniołem - on to bardziej aniżeli wszystkie inne radości tego świata sprawił, iż wielu osiągnęło dojrzałość.


ból-jest-świętym-aniołem-on-to-bardziej-aniżeli-wszystkie-inne-radoś-tego-świata-sprawił-iż-wielu-osiągnęło-dojrzałość
adalbert stifterbóljestświętymaniołemontobardziejaniżeliwszystkieinneradościtegoświatasprawiłwieluosiągnęłodojrzałośćból jestjest świętymświętym aniołemaniołemonbardziej aniżelianiżeli wszystkiewszystkie inneinne radościradości tegotego świataświata sprawiłiż wieluwielu osiągnęłoosiągnęło dojrzałośćból jest świętymjest świętym aniołemświętym aniołemon to bardziejbardziej aniżeli wszystkieaniżeli wszystkie innewszystkie inne radościinne radości tegoradości tego światatego świata sprawiłiż wielu osiągnęłowielu osiągnęło dojrzałośćból jest świętym aniołemjest świętym aniołemon to bardziejon to bardziej aniżelibardziej aniżeli wszystkie inneaniżeli wszystkie inne radościwszystkie inne radości tegoinne radości tego świataradości tego świata sprawiłiż wielu osiągnęło dojrzałośćból jest świętym aniołemon to bardziej aniżelion to bardziej aniżeli wszystkiebardziej aniżeli wszystkie inne radościaniżeli wszystkie inne radości tegowszystkie inne radości tego światainne radości tego świata sprawił

Człowiek nie musi być aniołem, by zostać świętym....władcy, którzy chcieli rządzić despotycznie, zaczynali zawsze od tego, aby zjednoczyć w swojej osobie wszystkie urzędy, wielu zaś królów w Europie wszystkie wielkie godności państwowe.Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski Losu.Serce zajęte miłością, podobne jest do powierzchni wody mocno wzburzonej; która tylko sama sobie zostawiona, naturalnym sposobem może odzyskać spokojność i jasność; wszystkie inne środki bardziej by ją jeszcze wzburzyły.Wszystkie opinie świata godzą się co do tego, że przyjemność jest naszym celem.Jedyna rzecz, którą warto posiąść to prawda, jest bardziej przejmująca od miłości, bardziej radosna i roznamiętniająca. Nie zawiedzie nigdy, gdy wszystko inne zawodzi.