Ból nie jest jeszcze śmier­cią – przem­knęło przez gasnącą świado­mość człowieka. Śmierć nie bo­li. To straszli­we dławienie to życie, męka życia, os­tatni cios ja­ki za­dać zdoła.


ból-nie jest jeszcze-śmier­ą- przem­knęło-przez-gasnącą-świado­mość-człowieka-Śmierć nie bo­li-to straszli­we-dławienie
l » jack london » martin edenbólnie jest jeszcześmier­cią– przem­knęłoprzezgasnącąświado­mośćczłowiekaŚmierć nie bo­lito straszli­wedławienieto życiemękażyciaos­tatniciosja­kiza­daćzdołaból nie jest jeszczenie jest jeszcze śmier­ciąśmier­cią – przem­knęło– przem­knęło przezprzez gasnącągasnącą świado­mośćświado­mość człowiekato straszli­we dławieniedławienie to życiemęka życiaos­tatni cioscios ja­kija­ki za­daćza­dać zdołaból nie jest jeszcze śmier­ciąnie jest jeszcze śmier­cią – przem­knęłośmier­cią – przem­knęło przez– przem­knęło przez gasnącąprzez gasnącą świado­mośćgasnącą świado­mość człowiekato straszli­we dławienie to życieos­tatni cios ja­kicios ja­ki za­daćja­ki za­dać zdoła

W mo­men­cie śmier­ci blis­kiego uderza człowieka świado­mość niczym nie dającej się za­pełnić pustki.Wszechświat do­puszcza liczne spo­soby straszli­wego prze­budze­nia, na przykład ryk tłumu wyłamujące­go drzwi fron­to­we, wy­cie sy­ren straży pożar­nej czy nagła świado­mość, że dziś jest właśnie po­nie­działek, który jeszcze w piątek wie­czo­rem wy­dawał się przy­jem­nie odległy.Próby po­godze­nia się ze śmier­cią to główny mo­tor ludzkich działań - działań prze­ważnie zmie­rzających do unik­nięcia śmier­ci, do jej przez­wy­ciężenia, do zap­rzecze­nia w ta­ki czy in­ny sposób, że jest os­ta­tecznym przez­nacze­niem człowieka.Świado­mość życia wiąże się ze świado­mością śmierci.Kochać, To znaczy niena­widzić złego. Nienawidzić, To znaczy kochać dobrego. Żyć, To znaczy mieć świado­mość o śmierci. Umierać, To znaczy cie­szyć się życiem. Jeśli człowiek wie o: Śmier­ci, życiu, miłości i nienawiści. To wie również że: Miłości przy­nosi ból. Niena­wiść przy­nosi gniew. Życie przy­nosi cierpienie. Śmierć przy­nosi pustkę. Sko­ro ma­my tak ok­rutne odczucia, To może le­piej nie czuć? Może le­piej za­bić uczucia, I stać się pustą sko­rupą bez dna.Każdy z nas kiedyś przeżyje swoją os­tatnią wiosnę, uj­rzy os­tatni płatek śniegu, zo­baczy os­tatni zachód słońca. Śmierć nie pisze te­leg­ra­mu kiedy będzie dla­tego korzys­tajmy z życia.