Bóstwa giną wraz ze swoimi wyznawcami.


bóstwa-giną-wraz-ze-swoimi-wyznawcami
anonimbóstwaginąwrazzeswoimiwyznawcamibóstwa ginąginą wrazwraz zeze swoimiswoimi wyznawcamibóstwa giną wrazginą wraz zewraz ze swoimize swoimi wyznawcamibóstwa giną wraz zeginą wraz ze swoimiwraz ze swoimi wyznawcamibóstwa giną wraz ze swoimiginą wraz ze swoimi wyznawcami

Bóstwa giną wraz ze swy­mi wyznawcami.Niektórzy wolą żyć wraz ze swoimi wspom­nieniami, niżeli z żywym człowiekiem.Gdy problemy odchodzą, wraz z nimi giną szanse.Prawda podobna jest do bóstwa - nie ukazuje się bezpośrednio, musimy odgadywać ją z przejawów.Kiedyś zapytano mnie, czy według mnie wraz ze śmiercią wszystko przemija. Odpowiedziałam: Jeżeli ty dla siebie jesteś Cza­sem wy­daje się,że bóstwa założyły się,kto pot­ra­fi zro­bić coś złego-i stworzo­no ziemię