Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.


bądź- i te­raz-po pros­- i po pros­-te­raz-bez ocze­kiwań-i bez-obaw-bez-jut­ra-i bez-wczo­raj-bez-ut­rzy­mywa­nia-i bez
ole nydahlbądźtu i te­razpo pros­tutu i po pros­tute­razbez ocze­kiwańi bezobawbezjut­rawczo­rajut­rzy­mywa­niaod­pycha­niaz pełnąprzy­tom­nością– tu i terazbądź tu i te­razpo pros­tu tu i po pros­tutu i po pros­tu te­razbez ocze­kiwań i bezi bez obawbez jut­rajut­ra i bezi bez wczo­rajbez ut­rzy­mywa­niaut­rzy­mywa­nia i bezi bez od­pycha­niaz pełną przy­tom­nościąprzy­tom­nością – tu i terazpo pros­tu tu i po pros­tu te­razbez ocze­kiwań i bez obawbez jut­ra i bezjut­ra i bez wczo­rajbez ut­rzy­mywa­nia i bezut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­niaz pełną przy­tom­nością – tu i teraz

Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonemGamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera!Jak to jest, że dni, zdarze­nia, chwi­le które były tak piękne, nag­le stają się wstrętne i to bez żad­ne­go, żad­ne­go kon­kret­ne­go po­wodu? Po pros­tu się zmieniają. Bez naj­mniej­szej przyczyny.Jak to może być, że dni, zdarze­nia, chwi­le, które były tak piękne, nag­le stają się wstrętne, i to bez żad­ne­go, żad­ne­go kon­kret­ne­go po­wodu? Po pros­tu się zmieniają. Bez naj­mniej­szej przyczyny.