Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.


bądź- i te­raz-po pros­- i po pros­-te­raz-bez ocze­kiwań-i bez-obaw-bez-jut­ra-i bez-wczo­raj-bez-ut­rzy­mywa­nia-i bez
ole nydahlbądźtu i te­razpo pros­tutu i po pros­tute­razbez ocze­kiwańi bezobawbezjut­rawczo­rajut­rzy­mywa­niaod­pycha­niaz pełnąprzy­tom­nością– tu i terazbądź tu i te­razpo pros­tu tu i po pros­tutu i po pros­tu te­razbez ocze­kiwań i bezi bez obawbez jut­rajut­ra i bezi bez wczo­rajbez ut­rzy­mywa­niaut­rzy­mywa­nia i bezi bez od­pycha­niaz pełną przy­tom­nościąprzy­tom­nością – tu i terazpo pros­tu tu i po pros­tu te­razbez ocze­kiwań i bez obawbez jut­ra i bezjut­ra i bez wczo­rajbez ut­rzy­mywa­nia i bezut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­niaz pełną przy­tom­nością – tu i teraz

Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem -Fiodor Dostojewski
bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem
Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera! -Pietro Aretino
gamratka-nie-mająca-wszystkich-cech-gamratki-przypomina-kuchnię-bez-kucharza-obiad-bez-wódki-lampę-bez-oliwy-kluski-bez-sera