Bądź dla in­nych słonecznym ze­garem - od­mie­rzaj dla nich tyl­ko słoneczne godziny.


bądź-dla-in­nych-słonecznym-ze­garem- od­mie­rzaj-dla-nich-tyl­ko-słoneczne-godziny
małgorzata stolarskabądźdlain­nychsłonecznymze­garem od­mie­rzajnichtyl­kosłonecznegodzinybądź dladla in­nychin­nych słonecznymsłonecznym ze­garem od­mie­rzaj dladla nichnich tyl­kotyl­ko słonecznesłoneczne godzinybądź dla in­nychdla in­nych słonecznymin­nych słonecznym ze­garem od­mie­rzaj dla nichdla nich tyl­konich tyl­ko słonecznetyl­ko słoneczne godzinybądź dla in­nych słonecznymdla in­nych słonecznym ze­garem od­mie­rzaj dla nich tyl­kodla nich tyl­ko słonecznenich tyl­ko słoneczne godzinybądź dla in­nych słonecznym ze­garem od­mie­rzaj dla nich tyl­ko słonecznedla nich tyl­ko słoneczne godziny

Bądź dla innych słonecznym zegarem - odmierzaj dla nich tylko słoneczne godziny.Nigdy nie stosuję się do godzin; godziny są zrobione dla człowieka, a nie człowiek dla godzin.Nie sta­raj się być dla wszys­tkich częściowo - bądź dla jed­nej oso­by - całkowicie.Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi.Życie to ciągła wal­ka o coś. Dla jed­nych to będzie wal­ka o zdro­wie, miłość czy szczęście. Dla in­nych wal­ka o drugą osobę.Porządek jest roz­mie­szcze­niem równych i nierównych rzeczy z wyz­nacze­niem od­po­wied­niego dla każde­go z nich miejsca.