Bądź dla in­nych słonecznym ze­garem - od­mie­rzaj dla nich tyl­ko słoneczne godziny.


bądź-dla-in­nych-słonecznym-ze­garem- od­mie­rzaj-dla-nich-tyl­ko-słoneczne-godziny
małgorzata stolarskabądźdlain­nychsłonecznymze­garem od­mie­rzajnichtyl­kosłonecznegodzinybądź dladla in­nychin­nych słonecznymsłonecznym ze­garem od­mie­rzaj dladla nichnich tyl­kotyl­ko słonecznesłoneczne godzinybądź dla in­nychdla in­nych słonecznymin­nych słonecznym ze­garem od­mie­rzaj dla nichdla nich tyl­konich tyl­ko słonecznetyl­ko słoneczne godzinybądź dla in­nych słonecznymdla in­nych słonecznym ze­garem od­mie­rzaj dla nich tyl­kodla nich tyl­ko słonecznenich tyl­ko słoneczne godzinybądź dla in­nych słonecznym ze­garem od­mie­rzaj dla nich tyl­ko słonecznedla nich tyl­ko słoneczne godziny

Bądź dla innych słonecznym zegarem - odmierzaj dla nich tylko słoneczne godziny. -Małgorzata Stolarska
bądź-dla-innych-słonecznym-zegarem-odmierzaj-dla-nich-tylko-słoneczne-godziny
Nigdy nie stosuję się do godzin; godziny są zrobione dla człowieka, a nie człowiek dla godzin. -Francois Rabelais
nigdy-nie-stosuję-ę-do-godzin-godziny-są-zrobione-dla-człowieka-a-nie-człowiek-dla-godzin
Nie sta­raj się być dla wszys­tkich częściowo - bądź dla jed­nej oso­by - całkowicie. -chrupcia
nie-sta­raj ę-być-dla-wszys­tkich-częściowo- bądź-dla-jed­nej-oso­by- całkowicie
Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi. -Stefan Wyszyński
człowiek-jest od­po­wie­dzial­ny-nie tyl­ko-za uczu­cia-które- dla-in­nych-ale-i za te-które-w in­nych-budzi
Życie to ciągła wal­ka o coś. Dla jed­nych to będzie wal­ka o zdro­wie, miłość czy szczęście. Dla in­nych wal­ka o drugą osobę. -Aleksandra_Czarna
Życie-to ągła-wal­ka-o coś-dla-jed­nych-to będzie-wal­ka-o zdro­wie-miłość-czy-szczęście-dla-in­nych-wal­ka-o drugą-osobę
Porządek jest roz­mie­szcze­niem równych i nierównych rzeczy z wyz­nacze­niem od­po­wied­niego dla każde­go z nich miejsca. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
porządek-jest roz­mie­szcze­niem-równych-i nierównych-rzeczy-z wyz­nacze­niem-od­po­wied­niego-dla-każde­go-z nich-miejsca