Bądź dla siebie la­tar­nią, która oświet­la twą drogę i nie poszu­kuj światła po­za sobą.


bądź-dla-siebie-­tar­ą-która-oświet­-twą-drogę-i nie poszu­kuj-światła-po­za-sobą
gautama budda (siddhartha gautama)bądźdlasiebiela­tar­niąktóraoświet­latwądrogęi nie poszu­kujświatłapo­zasobąbądź dladla siebiesiebie la­tar­niąktóra oświet­laoświet­la twątwą drogędrogę i nie poszu­kuji nie poszu­kuj światłaświatła po­zapo­za sobąbądź dla siebiedla siebie la­tar­niąktóra oświet­la twąoświet­la twą drogętwą drogę i nie poszu­kujdrogę i nie poszu­kuj światłai nie poszu­kuj światła po­zaświatła po­za sobąbądź dla siebie la­tar­niąktóra oświet­la twą drogęoświet­la twą drogę i nie poszu­kujtwą drogę i nie poszu­kuj światładrogę i nie poszu­kuj światła po­zai nie poszu­kuj światła po­za sobąktóra oświet­la twą drogę i nie poszu­kujoświet­la twą drogę i nie poszu­kuj światłatwą drogę i nie poszu­kuj światła po­zadrogę i nie poszu­kuj światła po­za sobą

Nie szy­kuj pożeg­na­nia bo nie wy­jeżdżam na zaw­sze, le­piej naszy­kuj po­wita­nie jak­byś cze­kał na mnie sto lat....Spoj­rzałam w niebo - było ciem­ne.. beż żad­nych gwiazd.. Zas­mu­ciłam się. I wte­dy zo­baczyłam, jak pięknie światła wielu la­tar­ni i te z okien in­nych ludzi oświet­lają tę noc... Zachwy­ciłam się głupi­mi latarniami?! A może piękno rzeczy za­leży od te­go, jak na nie spojrzymy..? Pol­ski język dla obcokrajowców Często słyszałem wy­powie­dzi : „Pod la­tar­nią jest naj­ciem­niej” . Do­piero po la­tach za­jarzyłem, że la­tar­nia mu­siała być uszkodzona.Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła.Węże gu­bią swoją skórę dla ra­towa­nia siebie, ludzie gu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry. Z cyk­lu po­wieści