Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.


bądź-mi-bądź-mi niep­rze­mijającym-uśmie­chem-słońca-bądź-mi skar­bem-zam­kniętych-źrenic-bądź-mi czys­tym-szczęściem
chocolatebrainbądźmimi niep­rze­mijającymuśmie­chemsłońcami skar­bemzam­kniętychźrenicmi czys­tymszczęściemi prawdąnie­wzburzonąbezpod­wa­lincier­pieniabezpoczątkukońcubądź mitamgdzieulot­ni siękrzykstóji złapgowsiąkajza­pachkażdejłzyby uczu­cianie prze­mijałymiŚwieżościąw bez­dechubądźbądź mimi bądźbądź mi niep­rze­mijającymmi niep­rze­mijającym uśmie­chemuśmie­chem słońcasłońca bądźbądź mi skar­bemmi skar­bem zam­kniętychzam­kniętych źrenicźrenic bądźbądź mi czys­tymmi czys­tym szczęściemszczęściem i prawdąi prawdą nie­wzburzonąbez pod­wa­linpod­wa­lin cier­pieniabez początkubez końcutam gdziegdzie ulot­ni sięulot­ni się krzykstój i złapi złap gowsiąkaj za­pachza­pach każdejkażdej łzyby uczu­cia nie prze­mijałynie prze­mijały miŚwieżością w bez­dechuw bez­dechu bądźbądź mi bądźmi bądź mi niep­rze­mijającymbądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chemmi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońcauśmie­chem słońca bądźsłońca bądź mi skar­bembądź mi skar­bem zam­kniętychmi skar­bem zam­kniętych źreniczam­kniętych źrenic bądźźrenic bądź mi czys­tymbądź mi czys­tym szczęściemmi czys­tym szczęściem i prawdąszczęściem i prawdą nie­wzburzonąbez pod­wa­lin cier­pieniatam gdzie ulot­ni sięgdzie ulot­ni się krzykstój i złap gowsiąkaj za­pach każdejza­pach każdej łzyby uczu­cia nie prze­mijały miŚwieżością w bez­dechu bądź

Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem Sztu­ka jest od­twarza­niem rzeczy, bądź kon­struowa­niem form, bądź wy­rażaniem przeżyć - jeśli wytwór te­go od­twarza­nia, kon­struowa­nia, wy­rażania jest zdol­ny zachwy­cać bądź wzruszać, bądź wstrząsać.Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie)