Bądź niez­wykle sub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­ności. Bądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośności. W ten sposób możesz po­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela.


bądź-niez­wykle-sub­telny-aż do gra­nic-niep­re­cyzyj­noś-bądź niez­wykle-­jem­niczy-aż do gra­nic-bezgłośnoś-w ten
christopher moorebądźniez­wyklesub­telnyaż do gra­nicniep­re­cyzyj­nościbądź niez­wykleta­jem­niczybezgłośnościw tensposóbmożeszpo­kiero­waćlo­semnieprzyjacielabądź niez­wykleniez­wykle sub­telnysub­telny aż do gra­nicaż do gra­nic niep­re­cyzyj­nościbądź niez­wykle ta­jem­niczyta­jem­niczy aż do gra­nicaż do gra­nic bezgłośnościw ten sposóbsposób możeszmożesz po­kiero­waćpo­kiero­wać lo­semlo­sem nieprzyjacielabądź niez­wykle sub­telnyniez­wykle sub­telny aż do gra­nicsub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­nościbądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nicta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośnościw ten sposób możeszsposób możesz po­kiero­waćmożesz po­kiero­wać lo­sempo­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela

Po­bożność jest niez­wykle ważna, ale ro­zumu nie zastąpi. -Józef Stanisław Tischner
po­bożność-jest niez­wykle-ważna-ale-ro­zumu-nie zastąpi
Mil­cze­nie to tek­st, który niez­wykle łat­wo jest błędnie zinterpretować. -Julian Tuwim
mil­cze­nie-to tek­st-który-niez­wykle-łat­wo-jest błędnie-zinterpretować
Niez­wykle piękne miej­sce uczy­niono naszym do­mem. Tyl­ko re­guły w nim ja­kieś niewiadome. -♥. Skalon A.M
niez­wykle-piękne-miej­sce-uczy­niono-naszym-do­mem-tyl­ko-re­guły-w nim-ja­kieś-niewiadome
Wszys­tko, co poszerza sferę ludzkich możli­wości, co po­kazu­je człowieko­wi, że pot­ra­fi do­konać te­go, co wy­dawało mu się niemożli­we, jest niez­wykle cenne. -Ben Jonson
wszys­tko-co poszerza-sferę-ludzkich-możli­woś-co po­kazu­-człowieko­wi-że pot­ra­fi-do­konać-te­go-co wy­dawało-mu ę