Bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy.


bądź-odważny-gdy-rozum-zawodzi-bądź-odważny-w-ostatecznym-rachunku-jedynie-to-ę-liczy
zbigniew herbertbądźodważnygdyrozumzawodzibądźodważnyostatecznymrachunkujedynietosięliczybądź odważnygdy rozumrozum zawodzibądź odważnyw ostatecznymostatecznym rachunkurachunku jedyniesię liczygdy rozum zawodziw ostatecznym rachunkuostatecznym rachunku jedyniejedynie to sięw ostatecznym rachunku jedynierachunku jedynie to sięjedynie to się liczyostatecznym rachunku jedynie to sięrachunku jedynie to się liczy

Bądź śmiały i odważny. Kiedy obej­rzysz się na swo­je życie, będziesz bar­dziej żałował rzeczy, których nie zro­biłeś, niż rzeczy, które zrobiłeś.Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Bądź odważny. A jeżeli nie jesteś, udawaj że jesteś. Nikt i tak nie zauważy różnicy.Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !