Bądź prze­kona­ny; jeżeli o kimś mówisz źle, zaw­sze ci uwierzą.


bądź-prze­kona­ny-żeli-o kimś-mówisz-ź-zaw­sze- uwierzą
tadeusz dołęga-mostowiczbądźprze­kona­nyjeżelio kimśmówiszźlezaw­szeci uwierząbądź prze­kona­nyjeżeli o kimśo kimś mówiszmówisz źlezaw­sze ci uwierząjeżeli o kimś mówiszo kimś mówisz źlejeżeli o kimś mówisz źle

Bądź przekonany; jeżeli o kimś mówisz źle, zawsze ci uwierzą.Wolę, gdy ludzie po­pierają mnie ze strachu niż z prze­kona­nia. Prze­kona­nia są zmien­ne, strach zaw­sze jest ten sam.Prze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie serca.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Nie bądź mędrcem - głupo­ta jest w cenie. Nie bądź kochli­wy - miłość to cierpienie. Na zim­ne zaw­sze dmuchaj! Aaa...I prze­de wszys­tkim nig­dy mnie nie słuchaj! Miłość ma zaw­sze ra­miona sze­roko ot­warte. Jeżeli zam­kniesz ra­miona wokół miłości, to prze­konasz się, że ścis­kasz je­dynie sa­mego siebie.