Bądź twardym, ucz się cierpieć mężnie, nie poświęcaj się bez potrzeby i wyrastaj duchem. Tym sposobem więcej pomożesz bliźniemu twojemu, niż gdybyś się ofiarował ciężar jego wziąć na swoje barki.


bądź-twardym-ucz-ę-cierpieć-mężnie-nie-poświęcaj-ę-bez-potrzeby-i-wyrastaj-duchem-tym-sposobem-więcej-pomożesz-bliźniemu-twojemu-ż
zaratustrabądźtwardymuczsięcierpiećmężnieniepoświęcajbezpotrzebywyrastajduchemtymsposobemwięcejpomożeszbliźniemutwojemuniżgdybyśofiarowałciężarjegowziąćnaswojebarkibądź twardymucz sięsię cierpiećcierpieć mężnienie poświęcajpoświęcaj sięsię bezbez potrzebypotrzeby ii wyrastajwyrastaj duchemtym sposobemsposobem więcejwięcej pomożeszpomożesz bliźniemubliźniemu twojemuniż gdybyśgdybyś sięsię ofiarowałofiarował ciężarciężar jegojego wziąćwziąć nana swojeswoje barkiucz się cierpiećsię cierpieć mężnienie poświęcaj siępoświęcaj się bezsię bez potrzebybez potrzeby ipotrzeby i wyrastaji wyrastaj duchemtym sposobem więcejsposobem więcej pomożeszwięcej pomożesz bliźniemupomożesz bliźniemu twojemuniż gdybyś sięgdybyś się ofiarowałsię ofiarował ciężarofiarował ciężar jegociężar jego wziąćjego wziąć nawziąć na swojena swoje barki

Cięższe jest brzemię, które się dźwiga, niż to, które dopiero chce się wziąć na barki. -Anna Jokai
cięższe-jest-brzemię-które-ę-dźwiga-ż-to-które-dopiero-chce-ę-wziąć-na-barki
Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie. -Ignacy Baliński
chcesz-być-czymś-w-życiu-to-ę-ucz-abyś-nie-zginął-w-tłumie-nauka-to-potęgi-klucz-w-tym-moc-co-więcej-umie
Poezja podejmując wagę znaczenia słowa, odejmuje mu równocześnie ciężar. Na tym zasadza się jego wzlot. -Anna Pogonowska
poezja-podejmując-wagę-znaczenia-słowa-odejmuje-mu-równocześnie-ężar-na-tym-zasadza-ę-jego-wzlot
Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same. -Benjamin Franklin
ucz-swoje-dzieci-milczeć-mówić-nauczą-ę-same