Bądź twardym, ucz się cierpieć mężnie, nie poświęcaj się bez potrzeby i wyrastaj duchem. Tym sposobem więcej pomożesz bliźniemu twojemu, niż gdybyś się ofiarował ciężar jego wziąć na swoje barki.


bądź-twardym-ucz-ę-cierpieć-mężnie-nie-poświęcaj-ę-bez-potrzeby-i-wyrastaj-duchem-tym-sposobem-więcej-pomożesz-bliźniemu-twojemu-ż
zaratustrabądźtwardymuczsięcierpiećmężnieniepoświęcajbezpotrzebywyrastajduchemtymsposobemwięcejpomożeszbliźniemutwojemuniżgdybyśofiarowałciężarjegowziąćnaswojebarkibądź twardymucz sięsię cierpiećcierpieć mężnienie poświęcajpoświęcaj sięsię bezbez potrzebypotrzeby ii wyrastajwyrastaj duchemtym sposobemsposobem więcejwięcej pomożeszpomożesz bliźniemubliźniemu twojemuniż gdybyśgdybyś sięsię ofiarowałofiarował ciężarciężar jegojego wziąćwziąć nana swojeswoje barkiucz się cierpiećsię cierpieć mężnienie poświęcaj siępoświęcaj się bezsię bez potrzebybez potrzeby ipotrzeby i wyrastaji wyrastaj duchemtym sposobem więcejsposobem więcej pomożeszwięcej pomożesz bliźniemupomożesz bliźniemu twojemuniż gdybyś sięgdybyś się ofiarowałsię ofiarował ciężarofiarował ciężar jegociężar jego wziąćjego wziąć nawziąć na swojena swoje barki

Cięższe jest brzemię, które się dźwiga, niż to, które dopiero chce się wziąć na barki.Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, Abyś nie zginął w tłumie; Nauka to potęgi klucz. W tym moc, co więcej umie.Poezja podejmując wagę znaczenia słowa, odejmuje mu równocześnie ciężar. Na tym zasadza się jego wzlot.Ucz swoje dzieci milczeć. Mówić nauczą się same.