Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz 


bądź-wodą-moją-nie-z deszczu-nie-obok-bądź-krwią-i-bądź-wodą-mną-bądź-lecz-sobą-tą-drogą-nie-szedł-nikt-bo-nie mogą-przes­ć
jatojabądźwodąmojąniez deszczuobokbądźkrwiąmnąleczsobądrogąszedłniktbonie mogąprzes­taćchciećmiećnie możeszmożeszbyćjedynietyl­koto wystarczyzrozumjużkochasz bądź wodąwodą mojąmoją nienie z deszczuz deszczu nienie obokobok bądźbądź krwiąkrwią ii bądźbądź wodąwodą mnąmną bądźbądź leczlecz sobąsobą tątą drogądrogą nienie szedłszedł niktnikt bobo nie mogąnie mogą przes­taćprzes­tać chciećchcieć bobo miećmieć nie możesznie możesz możeszmożesz byćbyć jedyniejedynie ii bądźbądź tyl­kotyl­ko ii tyl­kotyl­ko to wystarczyto wystarczy zrozumzrozum jużjuż kochasz bądź wodą mojąwodą moją niemoją nie z deszczunie z deszczu niez deszczu nie oboknie obok bądźobok bądź krwiąbądź krwią ikrwią i bądźi bądź wodąbądź wodą mnąwodą mną bądźmną bądź leczbądź lecz sobąlecz sobą tąsobą tą drogątą drogą niedrogą nie szedłnie szedł niktszedł nikt bonikt bo nie mogąbo nie mogą przes­taćnie mogą przes­tać chciećprzes­tać chcieć bochcieć bo miećbo mieć nie możeszmieć nie możesz możesznie możesz możesz byćmożesz być jedyniebyć jedynie ijedynie i bądźi bądź tyl­kobądź tyl­ko ityl­ko i tyl­koi tyl­ko to wystarczytyl­ko to wystarczy zrozumto wystarczy zrozum jużzrozum już kochasz 

Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na !  -lovely-girl
bądź-roz­­na-bądź-ro­zum­na-ale-nig­dy-nie bądź-dum­na- 
Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny. -Henry Marchant
aby-odnieść-sukces-w-interesach-bądź-śmiały-bądź-pierwszy-bądź-odmienny
Bądź sobą, a jeśli nie pot­ra­fisz, bądź kimś lepszym... -Natala ;)
bądź-sobą-a śli-nie pot­ra­fisz-bądź-kimś-lepszym