Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz 


bądź-wodą-moją-nie-z deszczu-nie-obok-bądź-krwią-i-bądź-wodą-mną-bądź-lecz-sobą-tą-drogą-nie-szedł-nikt-bo-nie mogą-przes­ć
jatojabądźwodąmojąniez deszczuobokbądźkrwiąmnąleczsobądrogąszedłniktbonie mogąprzes­taćchciećmiećnie możeszmożeszbyćjedynietyl­koto wystarczyzrozumjużkochasz bądź wodąwodą mojąmoją nienie z deszczuz deszczu nienie obokobok bądźbądź krwiąkrwią ii bądźbądź wodąwodą mnąmną bądźbądź leczlecz sobąsobą tątą drogądrogą nienie szedłszedł niktnikt bobo nie mogąnie mogą przes­taćprzes­tać chciećchcieć bobo miećmieć nie możesznie możesz możeszmożesz byćbyć jedyniejedynie ii bądźbądź tyl­kotyl­ko ii tyl­kotyl­ko to wystarczyto wystarczy zrozumzrozum jużjuż kochasz bądź wodą mojąwodą moją niemoją nie z deszczunie z deszczu niez deszczu nie oboknie obok bądźobok bądź krwiąbądź krwią ikrwią i bądźi bądź wodąbądź wodą mnąwodą mną bądźmną bądź leczbądź lecz sobąlecz sobą tąsobą tą drogątą drogą niedrogą nie szedłnie szedł niktszedł nikt bonikt bo nie mogąbo nie mogą przes­taćnie mogą przes­tać chciećprzes­tać chcieć bochcieć bo miećbo mieć nie możeszmieć nie możesz możesznie możesz możesz byćmożesz być jedyniebyć jedynie ijedynie i bądźi bądź tyl­kobądź tyl­ko ityl­ko i tyl­koi tyl­ko to wystarczytyl­ko to wystarczy zrozumto wystarczy zrozum jużzrozum już kochasz 

Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.Bądź sobą, a jeśli nie pot­ra­fisz, bądź kimś lepszym...Sztu­ka jest od­twarza­niem rzeczy, bądź kon­struowa­niem form, bądź wy­rażaniem przeżyć - jeśli wytwór te­go od­twarza­nia, kon­struowa­nia, wy­rażania jest zdol­ny zachwy­cać bądź wzruszać, bądź wstrząsać.