Bądź wytrwały i bez przerwy potrząsaj drzewem, a zawsze z niego coś spadnie


bądź-wytrwały-i-bez-przerwy-potrząsaj-drzewem-a-zawsze-z-niego-coś-spadnie
przysłowie indiańskiebądźwytrwałybezprzerwypotrząsajdrzewemzawszeniegocośspadniebądź wytrwaływytrwały ii bezbez przerwyprzerwy potrząsajpotrząsaj drzewemzawsze zz niegoniego coścoś spadniebądź wytrwały iwytrwały i bezi bez przerwybez przerwy potrząsajprzerwy potrząsaj drzewema zawsze zzawsze z niegoz niego cośniego coś spadniebądź wytrwały i bezwytrwały i bez przerwyi bez przerwy potrząsajbez przerwy potrząsaj drzewema zawsze z niegozawsze z niego cośz niego coś spadniebądź wytrwały i bez przerwywytrwały i bez przerwy potrząsaji bez przerwy potrząsaj drzewema zawsze z niego cośzawsze z niego coś spadnie

Stój twar­do przy swoim i bądź wytrwały.Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Każdy istniejący porządek ma to do siebie, że trzeba go bez przerwy robić.Kiedy człowiek za bar­dzo kocha, cier­pi bez przerwy.Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy.Jeżeli twój przyjaciel cię oszukał, bądź obojętny na jego okazywanie przyjaźni; bądź jednak zawsze czuły na jego nieszczęścia.