Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu 


będę- cze­kać-dopóki-pro­mienie-słońca-zwiędną-będę- cze­kać-nim-z drzew-liście-spadną-set­ny-raz-bo-mogę-cze­kać- na ciebie
impolitebędętu cze­kaćdopókipro­mieniesłońcazwiędnąnimz drzewliściespadnąset­nyrazbomogęcze­kaćtu na ciebiena­wetset­kilatlilu będę tu cze­kaćtu cze­kać dopókidopóki pro­mieniepro­mienie słońcasłońca zwiędnązwiędną będębędę tu cze­kaćtu cze­kać nimnim z drzewz drzew liścieliście spadnąspadną set­nyset­ny razraz bobo mogęmogę cze­kaćcze­kać tu na ciebietu na ciebie na­wetna­wet set­kiset­ki latlat lilu będę tu cze­kać dopókitu cze­kać dopóki pro­mieniedopóki pro­mienie słońcapro­mienie słońca zwiędnąsłońca zwiędną będęzwiędną będę tu cze­kaćbędę tu cze­kać nimtu cze­kać nim z drzewnim z drzew liściez drzew liście spadnąliście spadną set­nyspadną set­ny razset­ny raz boraz bo mogębo mogę cze­kaćmogę cze­kać tu na ciebiecze­kać tu na ciebie na­wettu na ciebie na­wet set­kina­wet set­ki latset­ki lat lilu 

choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!! Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej.Ohh... ile bym dała by przeżyć miłość. Lecz muszę cze­kać, cze­kać aż sa­ma mnie odnajdze. Nie wol­no pos­pie­szać miłości! Cier­pli­wość zro­bi swoje.do ciebie mor­sem zapukam i echo­sondę wyślę w priory­teto­wym liście bez­prze­wodo­wo w załączni­ku lub mailowo ka­nałami snami pod­nieb­ny­mi aerop­la­nami chmurami choć to nieoczywiste w pe­wien sposób zagmatwane cze­kać będę na odzew ni­hilis­tyczny­mi dniami Na­wet czas ocze­kiwa­nia na Ciebie kiedyś się skończy. A kiedy czas się skończy, przeg­rasz... I wte­dy już cze­kać nie będę...Jes­tem szczęśli­wa, bo mam Ciebie - war­to było cze­kać i cierpieć