Będziesz miał czas na od­poczy­nek po śmierci.


będziesz-miał-czas-na od­poczy­nek-po śmierci
robert de nirobędzieszmiałczasna od­poczy­nekpo śmiercibędziesz miałmiał czasczas na od­poczy­nekna od­poczy­nek po śmiercibędziesz miał czasmiał czas na od­poczy­nekczas na od­poczy­nek po śmiercibędziesz miał czas na od­poczy­nekmiał czas na od­poczy­nek po śmiercibędziesz miał czas na od­poczy­nek po śmierci

Dopóki będziesz szczęśliwy, wielu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.Szcze­ry śmiech to je­dyny praw­dzi­wy od­poczy­nek umysłu.mil­czący wieczór wy­poczy­nek z rodziną - pla(z)ma na ścianie Śpiączka to od­poczy­nek od codzien­nych prob­lemów i czas aby się zde­cydo­wać czy się obudzić, ŻYĆ i mie­rzyć się z trud­nościami lo­su, ale także doz­nać jeszcze ra­dości życia oraz wielu miłych chwil czy się poddać.Różni­ce między ge­nerac­ja­mi spro­wadzają się do te­go, że ja­kiś czas piszą: Po­wiet­rze, światło, od­poczy­nek uz­dra­wiają, lecz naj­większe uko­jenie płynie z kochające­go serca.