Błąd nie może so­bie poz­wo­lić na przeg­raną, a praw­da może.


błąd-nie może-so­bie-poz­wo­lić-na przeg­raną-a praw­da-może
rabindranath tagorebłądnie możeso­biepoz­wo­lićna przeg­ranąa praw­damożebłąd nie możenie może so­bieso­bie poz­wo­lićpoz­wo­lić na przeg­ranąa praw­da możebłąd nie może so­bienie może so­bie poz­wo­lićso­bie poz­wo­lić na przeg­ranąbłąd nie może so­bie poz­wo­lićnie może so­bie poz­wo­lić na przeg­ranąbłąd nie może so­bie poz­wo­lić na przeg­raną

Szczęśli­we za­kończe­nie to luk­sus na ja­ki może poz­wo­lić so­bie fikcja.Cza­sem trze­ba poz­wo­lić ko­muś odejść, by zro­zumiał i wrócił.. być może na zawsze.Nie ma przy­jem­ności porówny­wal­nej z tą, jaką możemy dać so­bie sa­mi. Wys­tar­czy poz­wo­lić po­nieść się fan­tazji tkwiącej w naszej duszy i roz­pa­lić wyobraźnię.Nig­dy nie wierz, że miłość może cię oca­lić. Bar­dziej jest praw­do­podob­ne, że cię uwięzi.Lecz życie nie wie, dokąd podąża. Nie ma żad­ne­go długo­ter­mi­nowe­go pla­nu. Nie myśli o końcu. W ogóle nie myśli. Nie is­tnieje umysł, w którym od­by­wałby się pro­ces myśle­nia. Ewo­luc­ja sta­nowi prze­ciwieństwo te­leolo­gii. Życie jest roz­rzut­ne i śle­pe. Nie zna pojęcia spra­wied­li­wości. Może so­bie poz­wo­lić na marnotrawstwo.