Błąd to zło, które po­pełnia się bez przyjemności.


błąd-to zło-które-po­pełnia ę-bez-przyjemnoś
sidonie gabrielle colettebłądto złoktórepo­pełnia siębezprzyjemnościbłąd to złoktóre po­pełnia siępo­pełnia się bezbez przyjemnościktóre po­pełnia się bezpo­pełnia się bez przyjemnościktóre po­pełnia się bez przyjemności

Błąd to zło, które popełnia się bez przyjemności.Nie pot­ra­fimy uczyć się na cudzych błędach, czer­pać mądrości z doświad­czeń in­nych... Sa­mi mu­simy po­pełnić błąd, aby się prze­konać. Później często żałujemy. Z dru­giej stro­ny, czym byłoby życie Kochająca oso­ba po­pełnia pra­wie zaw­sze ten błąd, że nie czu­je, kiedy dru­ga stro­na przes­ta­je kochać.Nie załamuj się przez rzeczy, które w życiu Ci nie wyszły, każdy po­pełnia błędy. Trze­ba umieć wy­ciągnąć z nich wnios­ki i nie brnąć w nie dru­gi raz. Pa­miętaj o wy­darze­niach, które wy­wołały uśmiech na Two­jej twarzy. To one spra­wią, że będzie Ci się żyło le­piej. Nie pod­da­waj się! Unikaj przyjemności, które potem przynoszą zmartwienie.Człowiek współczesny szuka przyjemności bez szczęścia, szczęścia bez zadowolenia, zadowolenia bez mądrości.