Błędem jest każda emigracja. Wieczysty mit o Anteuszu zaczerpnięty został z głębin psychiki ludzkiej i życie zawsze go potwierdza. Oderwani od swej ziemi, od pni, ludzie tracą moc. Przyszłość kraju budują ci, co zostają, budują w powszednim trudzie zacisnąwszy zęby.


błędem-jest-każda-emigracja-wieczysty-mit-o-anteuszu-zaczerpnięty-został-z-głębin-psychiki-ludzkiej-i-życie-zawsze-go-potwierdza-oderwani-od
zofia kossak - szczucka - szatkowskabłędemjestkażdaemigracjawieczystymitanteuszuzaczerpniętyzostałgłębinpsychikiludzkiejżyciezawszegopotwierdzaoderwaniodswejziemipniludzietracąmocprzyszłośćkrajubudującozostająpowszednimtrudziezacisnąwszyzębybłędem jestjest każdakażda emigracjawieczysty mitmit oo anteuszuanteuszu zaczerpniętyzaczerpnięty zostałzostał zz głębingłębin psychikipsychiki ludzkiejludzkiej ii życieżycie zawszezawsze gogo potwierdzaoderwani odod swejswej ziemiod pniludzie tracątracą mocprzyszłość krajukraju budująbudują cico zostająbudują ww powszednimpowszednim trudzietrudzie zacisnąwszyzacisnąwszy zębybłędem jest każdajest każda emigracjawieczysty mit omit o anteuszuo anteuszu zaczerpniętyanteuszu zaczerpnięty zostałzaczerpnięty został zzostał z głębinz głębin psychikigłębin psychiki ludzkiejpsychiki ludzkiej iludzkiej i życiei życie zawszeżycie zawsze gozawsze go potwierdzaoderwani od swejod swej ziemiludzie tracą mocprzyszłość kraju budująkraju budują cibudują w powszednimw powszednim trudziepowszednim trudzie zacisnąwszytrudzie zacisnąwszy zęby

Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. -Izaak Newton
ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów
Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. -Isaac Newton
ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów
Ludzie pozostają samotni, ponieważ budują raczej ściany, a nie mosty. -John Newton
ludzie-pozostają-samotni-ponieważ-budują-raczej-ściany-a-nie-mosty
Ludzie w ogóle są istotami irracjonalnymi. Jedną ręką budują, drugą niszczą. -Maria Kuncewicz
ludzie-w-ogó-są-istotami-irracjonalnymi-jedną-ręką-budują-drugą-niszczą
Jesteśmy wobec samych siebie, na własnej ziemi jak w nieprzyjacielskim kraju, gdzie postarano się ze wszystkich sił, by każdemu życie uprzykrzyć i utrudzić. -Maria Dąbrowska
jesteśmy-wobec-samych-siebie-na-własnej-ziemi-jak-w-nieprzyjacielskim-kraju-gdzie-postarano-ę-ze-wszystkich-ł-by-każdemu-życie-uprzykrzyć-i