Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym.


błędy-człowieka-czy­ą-go sympatycznym
johann wolfgang goethebłędyczłowiekaczy­niągo sympatycznymbłędy człowiekaczłowieka czy­niączy­nią go sympatycznymbłędy człowieka czy­niączłowieka czy­nią go sympatycznymbłędy człowieka czy­nią go sympatycznym

Suk­nia nie czy­ni człowieka.Gdy­by można odmłodzić człowieka, jak drze­wo. Ściąć z niego złe wspom­nienia, zes­kro­bać cały ból, wszel­kie roz­cza­rowa­nia, jak mar­twą tkankę; poob­ci­nać błędy, głupie de­cyz­je, po­myłki, przeświet­lić myśli.Nie bo­gac­twa czy­nią człowieka szczęśli­wym, ale ich dob­re użycie.O war­tości mo­ral­nej człowieka świad­czy w os­ta­tecznym roz­rachun­ku go­towość od­da­nia życia za przekonania.Los to ktoś, ko­go się ob­wi­nia za błędy idiotów.Próby po­godze­nia się ze śmier­cią to główny mo­tor ludzkich działań - działań prze­ważnie zmie­rzających do unik­nięcia śmier­ci, do jej przez­wy­ciężenia, do zap­rzecze­nia w ta­ki czy in­ny sposób, że jest os­ta­tecznym przez­nacze­niem człowieka.