Ba­gaż ochra­niał swo­jego właści­ciela. Trud­no byłoby opi­sać je­go sto­sunek do reszty stworze­nia, zacząć jed­nak można od ok­reśle­nia „piekiel­na złośli­wość”, a po­tem po­suwać się dalej.


ba­gaż-ochra­niał-swo­jego-właś­ciela-trud­no byłoby-opi­ć-­go-sto­sunek-do reszty-stworze­nia-zacząć-jed­nak-można
p » terry pratchett » czarodzicielstwoba­gażochra­niałswo­jegowłaści­cielatrud­no byłobyopi­saćje­gosto­sunekdo resztystworze­niazacząćjed­nakmożnaod ok­reśle­nia„piekiel­nazłośli­wość”a po­tempo­suwać siędalejba­gaż ochra­niałochra­niał swo­jegoswo­jego właści­cielatrud­no byłoby opi­saćopi­sać je­goje­go sto­suneksto­sunek do resztydo reszty stworze­niazacząć jed­nakjed­nak możnamożna od ok­reśle­niaod ok­reśle­nia „piekiel­na„piekiel­na złośli­wość”a po­tem po­suwać siępo­suwać się dalejba­gaż ochra­niał swo­jegoochra­niał swo­jego właści­cielatrud­no byłoby opi­sać je­goopi­sać je­go sto­sunekje­go sto­sunek do resztysto­sunek do reszty stworze­niazacząć jed­nak możnajed­nak można od ok­reśle­niamożna od ok­reśle­nia „piekiel­naod ok­reśle­nia „piekiel­na złośli­wość”a po­tem po­suwać się dalej

Człowiek jest tak moc­no związa­ny ze sobą, że trud­no mu o so­bie za­pom­nieć, można jed­nak wy­robić w so­bie zwyczaj myśle­nia o innych. -Stefan Wyszyński
człowiek-jest tak-moc­no-związa­ny-ze sobą-że trud­no-mu o so­bie-za­pom­nieć-można-jed­nak-wy­robić-w so­bie-zwyczaj-myś­nia