Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego nim nie będąc.


bać-ę-śmierci-jest-tym-samym-co-mieć-ę-za-mądrego-nim-nie-będąc
sokratesbaćsięśmiercijesttymsamymcomiećzamądregonimniebędącbać sięsię śmierciśmierci jestjest tymtym samymco miećmieć sięsię zaza mądregomądrego nimnim nienie będącbać się śmiercisię śmierci jestśmierci jest tymjest tym samymco mieć sięmieć się zasię za mądregoza mądrego nimmądrego nim nienim nie będącbać się śmierci jestsię śmierci jest tymśmierci jest tym samymco mieć się zamieć się za mądregosię za mądrego nimza mądrego nim niemądrego nim nie będącbać się śmierci jest tymsię śmierci jest tym samymco mieć się za mądregomieć się za mądrego nimsię za mądrego nim nieza mądrego nim nie będąc

Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego, nim nie będąc.Bać się śmier­ci jest tym sa­mym, co mieć się za mądre­go nim nie będąc.Chcę ją kochać. Chcę się jej od­dać. Chcę ją po­siąść pod każdym względem chcę zacho­wywać się nor­malnie wo­bec dru­giego człowieka pro­wadzić z nim nor­malne życie. Nie chcę bać się miłości nie chcę bać się kochać i być kocha­nym. Mam już cho­ler­nie do­syć sa­mot­ności. Nie daję ra­dy i jest mi wstyd.Wiedząc zbyt mało, by się bać, będąc zbyt młodym, by czuć podziw.Rodzisz się z płaczem, od­chodzisz zos­ta­wiając in­nych w płaczu. Rodzisz się ku ra­dości blis­kich, umierasz ku ra­dości wro­gom. Będąc dziec­kiem szcze­rość do bólu jest Twoją cechą prze­wod­nią, będąc doj­rzałym kłamiesz jak najęty. Będąc dziec­kiem jest się w cen­trum uwa­gi, będąc star­szym często pot­rze­bujesz uwa­gi innych.I przes­tać sie bać brać to życie... I za­miast tchórzyć, mieć od­wagę sta­wić mu czoła... By mieć z niego jak najwięcej... Ja­kie to trudne...