Bach nie po­tokiem, lecz morzem zwać się powinien! Bach sol­lte nicht Bach, son­dern Meer heis­sen. (niem.) 


bach-nie po­tokiem-lecz-morzem-zwać ę-powinien-bach-sol­lte-nicht-bach-­dern-meer-heis­sen-niem 
ludwig van beethovenbachnie po­tokiemleczmorzemzwać siępowiniensol­ltenichtbachson­dernmeerheis­senniem bach nie po­tokiemlecz morzemmorzem zwać sięzwać się powinienbach sol­ltesol­lte nichtnicht bachson­dern meermeer heis­senlecz morzem zwać sięmorzem zwać się powinienbach sol­lte nichtsol­lte nicht bachson­dern meer heis­senlecz morzem zwać się powinienbach sol­lte nicht bach

Bach nie potokiem, lecz morzem zwać się powinien!Bach mi przypomina astronoma - jedni nic nie zdołają dojrzeć u niego, prócz szeregu cyfr zawiłych, ale drugich, co go czuć i rozumieć potrafią, prowadzi Bach do swojej lunety olbrzymiej i pozwala przez nią admirować swych arcydzieł gwiazdy. Jeśli jaka epoka odwróci się od Bacha, da sobie smutne świadectwo płytkości, głupoty i zepsutego gustu.I. (U/Wy)stawka Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa sko­pał chłopa z Legionowa ten go w dup­sko bach... / ten go w oko ciach... | na as­falcie wys­tawka zębowa II. Cienie i blaski Pe­wien ki­bol z Bełcha­towa chlapnął chłopa z Legionowa ten go bor­do bach... / ten go różem ciach... | je­den dru­giego cieniem pomalował 21ma­ja 2013 Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje..Często tak by­wa, że za­kochu­jemy się w niewłaści­wych oso­bach: to dla­tego Amor no­si łuk i strzały, a nie zes­taw testów psychologicznych.Ludzie szczególnie plot­karze i za­kocha­ni in­te­resują się życiem in­nych w ta­kim stop­niu ze za­pomi­nają o swoim i swoich pot­rze­bach. Na ko­niec za­dają so­bie py­tanie ja­kie uczu­cia ni­mi kiero­wały i czy było watro?