Bach nie po­tokiem, lecz morzem zwać się powinien! Bach sol­lte nicht Bach, son­dern Meer heis­sen. (niem.) 


bach-nie po­tokiem-lecz-morzem-zwać ę-powinien-bach-sol­lte-nicht-bach-­dern-meer-heis­sen-niem 
ludwig van beethovenbachnie po­tokiemleczmorzemzwać siępowiniensol­ltenichtbachson­dernmeerheis­senniem bach nie po­tokiemlecz morzemmorzem zwać sięzwać się powinienbach sol­ltesol­lte nichtnicht bachson­dern meermeer heis­senlecz morzem zwać sięmorzem zwać się powinienbach sol­lte nichtsol­lte nicht bachson­dern meer heis­senlecz morzem zwać się powinienbach sol­lte nicht bach

Często jest tak, że za­wodzi­my się na tych oso­bach w których pokłada­liśmy naj­większe nadzieje.. -bluecaffe
często-jest tak-że za­wodzi­my ę-na tych-oso­bach-w których-pokłada­liśmy-naj­większe-nadzieje
Często tak by­wa, że za­kochu­jemy się w niewłaści­wych oso­bach: to dla­tego Amor no­si łuk i strzały, a nie zes­taw testów psychologicznych. -Michael Gruber
często-tak-by­wa-że za­kochu­jemy ę-w niewłaś­wych-oso­bach-to dla­tego-amor-no­-łuk-i strzały-a nie zes­taw-testów