Bar­dziej kochałam two­je wa­dy, niż Ty mo­je zalety.


bar­dziej-kochałam-two­-wa­dy-ż-ty mo­-zalety
charlotkabar­dziejkochałamtwo­jewa­dyniżty mo­jezaletybar­dziej kochałamkochałam two­jetwo­je wa­dyniż ty mo­jety mo­je zaletybar­dziej kochałam two­jekochałam two­je wa­dyniż ty mo­je zaletybar­dziej kochałam two­je wa­dy

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze. -Jean de La Bruyére
by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze
Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ... -odmienna37.!
codzien­ność-dnia-pow­szed­niego-przytłacza-mnie-co­raz-bar­dziej-i bar­dziej