Bar­dziej niebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niż pożar w młodości.


bar­dziej-niebez­pie­czna-jest is­kra-na sta­rość-ż-pożar-w młodoś
dimitrios kamburoglubar­dziejniebez­pie­cznajest is­krana sta­rośćniżpożarw młodościbar­dziej niebez­pie­cznaniebez­pie­czna jest is­krajest is­kra na sta­rośćna sta­rość niżniż pożarpożar w młodościbar­dziej niebez­pie­czna jest is­kraniebez­pie­czna jest is­kra na sta­rośćjest is­kra na sta­rość niżna sta­rość niż pożarniż pożar w młodościbar­dziej niebez­pie­czna jest is­kra na sta­rośćniebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niżjest is­kra na sta­rość niż pożarna sta­rość niż pożar w młodościbar­dziej niebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niżniebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niż pożarjest is­kra na sta­rość niż pożar w młodości

Może cza­sami nie postępu­jemy właści­wie, bo niewłaści­wa rzecz wy­daje się bar­dziej niebez­pie­czna, a my nie chce­my wyjść na tchórzy, więc ro­bimy niewłaściwą rzecz właśnie dla­tego, że to niebez­pie­czne. Bar­dziej nam za­leży na tym, żeby nie wyjść na tchórzy, niż żeby wyb­rać dobrze.Czy jest coś bar­dziej przy­jem­ne­go niż sta­rość otoczo­na młodością, która chce się cze­goś nauczyć? Błąd jest tym bar­dziej niebez­pie­czny, im więcej w nim prawdy.Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go, cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś. Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań. Złap w żag­le po­myślne wiat­ry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.Seks niebez­pie­czną za­bawą, na­raża ko­goś na życie.Na krańco­we zło (niebez­pie­czną cho­robę) os­ta­teczne środ­ki (leki).