Bar­dziej niebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niż pożar w młodości.


bar­dziej-niebez­pie­czna-jest is­kra-na sta­rość-ż-pożar-w młodoś
dimitrios kamburoglubar­dziejniebez­pie­cznajest is­krana sta­rośćniżpożarw młodościbar­dziej niebez­pie­cznaniebez­pie­czna jest is­krajest is­kra na sta­rośćna sta­rość niżniż pożarpożar w młodościbar­dziej niebez­pie­czna jest is­kraniebez­pie­czna jest is­kra na sta­rośćjest is­kra na sta­rość niżna sta­rość niż pożarniż pożar w młodościbar­dziej niebez­pie­czna jest is­kra na sta­rośćniebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niżjest is­kra na sta­rość niż pożarna sta­rość niż pożar w młodościbar­dziej niebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niżniebez­pie­czna jest is­kra na sta­rość niż pożarjest is­kra na sta­rość niż pożar w młodości

Czy jest coś bar­dziej przy­jem­ne­go niż sta­rość otoczo­na młodością, która chce się cze­goś nauczyć?  -Cyceron
czy-jest coś-bar­dziej-przy­jem­ne­go-ż-sta­rość-otoczo­na-młodośą-która-chce ę-cze­goś-nauczyć 
Seks niebez­pie­czną za­bawą, na­raża ko­goś na życie. -Bolesław Paszkowski
seks-niebez­pie­czną-za­bawą-na­raża-ko­goś-na życie
Na krańco­we zło (niebez­pie­czną cho­robę) os­ta­teczne środ­ki (leki). -Hipokrates
na krańco­we-zło-niebez­pie­czną-cho­robę-os­­teczne-środ­ki-leki