Bar­dzo łat­wo jest zniszczyć szczęście bliźniego, ale jakże trud­no je naprawić.


bar­dzo-łat­wo-jest zniszczyć-szczęście-bliźniego-ale-jakże-trud­no- naprawić
johann gottfried herderbar­dzołat­wojest zniszczyćszczęściebliźniegoalejakżetrud­noje naprawićbar­dzo łat­wołat­wo jest zniszczyćjest zniszczyć szczęścieszczęście bliźniegoale jakżejakże trud­notrud­no je naprawićbar­dzo łat­wo jest zniszczyćłat­wo jest zniszczyć szczęściejest zniszczyć szczęście bliźniegoale jakże trud­nojakże trud­no je naprawićbar­dzo łat­wo jest zniszczyć szczęściełat­wo jest zniszczyć szczęście bliźniegoale jakże trud­no je naprawićbar­dzo łat­wo jest zniszczyć szczęście bliźniego

Bardzo łatwo jest zniszczyć szczęście bliźniego, ale jakże trudno je naprawić!Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej.Żyje­my w trud­nych cza­sach, więc bar­dzo łat­wo jest nam po­paść w zwątpienie. Świat aż wrze od kon­fliktów, a w po­lity­ce przy­bywa cy­ników. Trze­ba za­tem zdo­być się na pewną zuchwałość, by doj­rzeć światełko nadziei w tunelu.Życie jest jak puzzle... A każdy ka­wałek to de­cyz­ja jaką podejmujemy. Często bar­dzo trud­no zna­leźć pa­sujące ele­men­ty, tak sa­mo trud­no jest podjąć dobrą decyzje.Bar­dzo chciałam zos­tać matką i sta­rałam się o to przez rok. Ale cho­ciaż te­raz przeżywam z sy­nem nap­rawdę wspa­niałe chwi­le, początki były bar­dzo trud­ne. Mi­mo że przeczy­tałam niez­liczo­ne ilości książek na te­mat ma­cie­rzyństwa, żad­na z nich nie przy­goto­wała mnie na to, że poród to rzeźnia, a pier­wsze dwa miesiące po nim są praw­dziwą masakrą.Ożenić się jest bar­dzo łat­wo, tyl­ko niełat­wo być żonatym.