Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień.


bar­dzo-ły-człowiek-może-rzu­cać-bar­dzo-ży-cień
wojciech adamieckibar­dzomałyczłowiekmożerzu­caćbar­dzodużycieńbar­dzo małymały człowiekczłowiek możemoże rzu­caćrzu­cać bar­dzobar­dzo dużyduży cieńbar­dzo mały człowiekmały człowiek możeczłowiek może rzu­caćmoże rzu­cać bar­dzorzu­cać bar­dzo dużybar­dzo duży cieńbar­dzo mały człowiek możemały człowiek może rzu­caćczłowiek może rzu­cać bar­dzomoże rzu­cać bar­dzo dużyrzu­cać bar­dzo duży cieńbar­dzo mały człowiek może rzu­caćmały człowiek może rzu­cać bar­dzoczłowiek może rzu­cać bar­dzo dużymoże rzu­cać bar­dzo duży cień

Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Można być człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupim. Z ka­zania mo­jego proboszcza. -fyrfle
można-być-człowiekiem-bar­dzo-wyk­ształco­nym-i jed­nocześnie-bar­dzo-głupim-z-ka­zania-mo­jego-proboszcza
Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień. -Anonim
bardzo-ły-człowiek-może-rzucać-bardzo-ży-cień
Twórczość by­wa re­kom­pensatą, choć cza­sem bar­dzo uta­joną, z bar­dzo skry­wanych braków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródła. -Maria Dąbrowska
twórczość-by­wa-re­kom­pensatą-choć-cza­sem-bar­dzo-uta­joną-z bar­dzo-skry­wanych-braków-i ut­rat-płynącą
Pe­wien brat od­bił swo­jemu bra­tu dziew­czynę i ożenił się znią. Po wielu la­tach bar­dzo go za to przep­raszał, a ten dru­gi bar­dzo mu za to dziękował... -Niusza
pe­wien-brat-od­bił-swo­jemu-bra­-dziew­czynę-i ożenił ę-znią-po wielu-­tach-bar­dzo-go za to przep­raszał-a ten-dru­gi
Czy można kochać za bardzo.... Za bar­dzo pragnąć... I że wszys­tko jest za bardzo... Aż tak bar­dzo że nie chcesz tego... -rudolf88
czy-można-kochać-za bardzo-za-bar­dzo-pragnąć-i-że wszys­tko-jest za bardzo-aż-tak-bar­dzo-że nie chcesz-tego