Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień.


bar­dzo-ły-człowiek-może-rzu­cać-bar­dzo-ży-cień
wojciech adamieckibar­dzomałyczłowiekmożerzu­caćbar­dzodużycieńbar­dzo małymały człowiekczłowiek możemoże rzu­caćrzu­cać bar­dzobar­dzo dużyduży cieńbar­dzo mały człowiekmały człowiek możeczłowiek może rzu­caćmoże rzu­cać bar­dzorzu­cać bar­dzo dużybar­dzo duży cieńbar­dzo mały człowiek możemały człowiek może rzu­caćczłowiek może rzu­cać bar­dzomoże rzu­cać bar­dzo dużyrzu­cać bar­dzo duży cieńbar­dzo mały człowiek może rzu­caćmały człowiek może rzu­cać bar­dzoczłowiek może rzu­cać bar­dzo dużymoże rzu­cać bar­dzo duży cień

Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.Można być człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupim. Z ka­zania mo­jego proboszcza.Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień.Twórczość by­wa re­kom­pensatą, choć cza­sem bar­dzo uta­joną, z bar­dzo skry­wanych braków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródła.Pe­wien brat od­bił swo­jemu bra­tu dziew­czynę i ożenił się znią. Po wielu la­tach bar­dzo go za to przep­raszał, a ten dru­gi bar­dzo mu za to dziękował...Czy można kochać za bardzo.... Za bar­dzo pragnąć... I że wszys­tko jest za bardzo... Aż tak bar­dzo że nie chcesz tego...