Bar­dzo chciałam zos­tać matką i sta­rałam się o to przez rok. Ale cho­ciaż te­raz przeżywam z sy­nem nap­rawdę wspa­niałe chwi­le, początki były bar­dzo trud­ne. Mi­mo że przeczy­tałam niez­liczo­ne ilości książek na te­mat ma­cie­rzyństwa, żad­na z nich nie przy­goto­wała mnie na to, że poród to rzeźnia, a pier­wsze dwa miesiące po nim są praw­dziwą masakrą.


bar­dzo-chciałam-zos­ć-matką-i sta­rałam ę-o to przez-rok-ale cho­ciaż-te­raz-przeżywam-z sy­nem-nap­rawdę-wspa­niałe-chwi­
agnieszka chylińskabar­dzochciałamzos­taćmatkąi sta­rałam sięo to przezrokale cho­ciażte­razprzeżywamz sy­nemnap­rawdęwspa­niałechwi­lepoczątkibyłybar­dzotrud­nemi­mo że przeczy­tałamniez­liczo­neilościksiążekna te­matma­cie­rzyństważad­naz nichnie przy­goto­wałamniena toże poródto rzeźniaa pier­wszedwamiesiącepo nimsą praw­dziwąmasakrąbar­dzo chciałamchciałam zos­taćzos­tać matkąmatką i sta­rałam sięi sta­rałam się o to przezo to przez rokale cho­ciaż te­razte­raz przeżywamprzeżywam z sy­nemz sy­nem nap­rawdęnap­rawdę wspa­niałewspa­niałe chwi­lepoczątki byłybyły bar­dzobar­dzo trud­nemi­mo że przeczy­tałam niez­liczo­neniez­liczo­ne ilościilości książekksiążek na te­matna te­mat ma­cie­rzyństważad­na z nichz nich nie przy­goto­wałanie przy­goto­wała mniemnie na toże poród to rzeźniaa pier­wsze dwadwa miesiącemiesiące po nimpo nim są praw­dziwąsą praw­dziwą masakrąbar­dzo chciałam zos­taćchciałam zos­tać matkązos­tać matką i sta­rałam sięmatką i sta­rałam się o to przezi sta­rałam się o to przez rokale cho­ciaż te­raz przeżywamte­raz przeżywam z sy­nemprzeżywam z sy­nem nap­rawdęz sy­nem nap­rawdę wspa­niałenap­rawdę wspa­niałe chwi­lepoczątki były bar­dzobyły bar­dzo trud­nemi­mo że przeczy­tałam niez­liczo­ne ilościniez­liczo­ne ilości książekilości książek na te­matksiążek na te­mat ma­cie­rzyństważad­na z nich nie przy­goto­wałaz nich nie przy­goto­wała mnienie przy­goto­wała mnie na toa pier­wsze dwa miesiącedwa miesiące po nimmiesiące po nim są praw­dziwąpo nim są praw­dziwą masakrą

Bar­dzo wiele książek na­leży przeczy­tać po to, aby so­bie uświado­mić, jak mało się wie. -Mikołaj Gogol
bar­dzo-wiele-książek-na­ży-przeczy­ć-po to-aby so­bie-uświado­mić-jak ło ę-wie
Ta wrażli­wość nap­rawdę jest i to jest bar­dzo sta­now­cza, ale trze­ba z nią wal­czyć a nie się jej bać... -Lelusiowa
ta wrażli­wość-nap­rawdę-jest i to jest bar­dzo-sta­now­cza-ale-trze­ba-z ą-wal­czyć-a nie ę-jej-bać
Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać