Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.


bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
johann wolfgang goethebar­dzocichoprze­mawiabógw naszejpier­sibar­dzocichowy­raźniewska­zujecze­gotrze­baszu­kaća cze­gounikaćbar­dzo cichocicho prze­mawiaprze­mawia bógbóg w naszejw naszej pier­sibar­dzo cichobar­dzo wy­raźniewy­raźnie wska­zujecze­go trze­batrze­ba szu­kaća cze­go unikaćbar­dzo cicho prze­mawiacicho prze­mawia bógprze­mawia bóg w naszejbóg w naszej pier­sibar­dzo wy­raźnie wska­zujecze­go trze­ba szu­kaćbar­dzo cicho prze­mawia bógcicho prze­mawia bóg w naszejprze­mawia bóg w naszej pier­sibar­dzo cicho prze­mawia bóg w naszejcicho prze­mawia bóg w naszej pier­si

Pra­ca, bar­dzo dob­ra rzecz, bez­ro­bocie poszło precz! Tyl­ko cze­mu czas harówki... re­setu­je la­tem główki? Mo­rał z fraszki bar­dzo prosty: trze­ba wci­nać wodorosty! Sko­ro pływać w nich nie wolno, żywieniową wy­bierz wolność! Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej.Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona.Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho.Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień.Można być człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupim. Z ka­zania mo­jego proboszcza.