Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.


bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
johann wolfgang goethebar­dzocichoprze­mawiabógw naszejpier­sibar­dzocichowy­raźniewska­zujecze­gotrze­baszu­kaća cze­gounikaćbar­dzo cichocicho prze­mawiaprze­mawia bógbóg w naszejw naszej pier­sibar­dzo cichobar­dzo wy­raźniewy­raźnie wska­zujecze­go trze­batrze­ba szu­kaća cze­go unikaćbar­dzo cicho prze­mawiacicho prze­mawia bógprze­mawia bóg w naszejbóg w naszej pier­sibar­dzo wy­raźnie wska­zujecze­go trze­ba szu­kaćbar­dzo cicho prze­mawia bógcicho prze­mawia bóg w naszejprze­mawia bóg w naszej pier­sibar­dzo cicho prze­mawia bóg w naszejcicho prze­mawia bóg w naszej pier­si

Bar­dzo przy­jem­nie cze­kać na jakąś pa­nią. Właśnie cze­kać jest chy­ba najprzyjemniej. -Jeremi Przybora
bar­dzo-przy­jem­nie-cze­kać-na jakąś-pa­ą-właśnie cze­kać-jest chy­ba-najprzyjemniej
Jeśli jes­teś prze­ciętny, na­wet jeżeli usiłujesz ma­lować bar­dzo, ale to bar­dzo źle, two­ja prze­ciętność zos­ta­nie dostrzeżona. -Salvador Dalí
jeśli-jes­teś-prze­ętny-na­wet-żeli-usiłujesz-­lować-bar­dzo-ale-to bar­dzo-ź-two­ja-prze­ętność-zos­­nie-dostrzeżona
Naucz się słuchać, okaz­ja cza­sami pu­ka bar­dzo cicho. -Autor nieznany
naucz ę-słuchać-okaz­ja-cza­sami-pu­ka-bar­dzo-cicho
Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień. -Wojciech Adamiecki
bar­dzo-ły-człowiek-może-rzu­cać-bar­dzo-ży-cień
Można być człowiekiem bar­dzo wyk­ształco­nym i jed­nocześnie bar­dzo głupim. Z ka­zania mo­jego proboszcza. -fyrfle
można-być-człowiekiem-bar­dzo-wyk­ształco­nym-i jed­nocześnie-bar­dzo-głupim-z-ka­zania-mo­jego-proboszcza