Bar­dzo cien­ka li­nia od­dziela upór od głupoty.


bar­dzo-cien­ka-li­nia-od­dziela-upór-od głupoty
harlan cobenbar­dzocien­kali­niaod­dzielaupórod głupotybar­dzo cien­kacien­ka li­niali­nia od­dzielaod­dziela upórupór od głupotybar­dzo cien­ka li­niacien­ka li­nia od­dzielali­nia od­dziela upórod­dziela upór od głupotybar­dzo cien­ka li­nia od­dzielacien­ka li­nia od­dziela upórli­nia od­dziela upór od głupotybar­dzo cien­ka li­nia od­dziela upórcien­ka li­nia od­dziela upór od głupoty

Bar­dzo mały człowiek może rzu­cać bar­dzo duży cień.Prosząc o spokój za­pomi­namy jak cien­ka li­nia od­dziela go  od samotności.Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele...Wszys­cy chcieli pełne­go od­da­nia, całego człowieka, pra­ca, chorzy, rodzi­na. A życie było krótkie. Cza­sem, w godzi­nach zmęcze­nia, ze zdzi­wieniem ob­serwo­wał, jak bar­dzo się już roz­trwo­niło, jak bar­dzo prze­leciało życie.Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności.Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.