Bar­dzo wiele książek na­leży przeczy­tać po to, aby so­bie uświado­mić, jak mało się wie.


bar­dzo-wiele-książek-na­ży-przeczy­ć-po to-aby so­bie-uświado­mić-jak ło ę-wie
mikołaj gogolbar­dzowieleksiążekna­leżyprzeczy­taćpo toaby so­bieuświado­mićjak mało sięwiebar­dzo wielewiele książekksiążek na­leżyna­leży przeczy­taćprzeczy­tać po toaby so­bie uświado­mićjak mało się wiebar­dzo wiele książekwiele książek na­leżyksiążek na­leży przeczy­taćna­leży przeczy­tać po tobar­dzo wiele książek na­leżywiele książek na­leży przeczy­taćksiążek na­leży przeczy­tać po tobar­dzo wiele książek na­leży przeczy­taćwiele książek na­leży przeczy­tać po to

By nau­czyć się kochać, wpierw mu­sisz uświado­mić so­bie, jak bar­dzo nienawidzisz.Bar­dzo chciałam zos­tać matką i sta­rałam się o to przez rok. Ale cho­ciaż te­raz przeżywam z sy­nem nap­rawdę wspa­niałe chwi­le, początki były bar­dzo trud­ne. Mi­mo że przeczy­tałam niez­liczo­ne ilości książek na te­mat ma­cie­rzyństwa, żad­na z nich nie przy­goto­wała mnie na to, że poród to rzeźnia, a pier­wsze dwa miesiące po nim są praw­dziwą masakrą.jak bar­dzo trze­ba być głodnym by kar­mić się snami jak bar­dzo spragnionym by w chłodzie poranka spi­jać rosę z ko­niczy­ny zdeptanej ser­ca pękają niczym wazon przez nieuwagę strącony i żal tyl­ko kwiatów ściętych przed­wcześnie nie bądź zazdrosny kochany o białą ścianę, gdy na niej ucichnę słonecznikami Kiedy do­tarło do mnie, jak bar­dzo mi na To­bie za­leży to Ty właśnie zniknąłeś..Że białym zrodzo­ny - bez przer­wy się raduje; Nie wie, jak bar­dzo w łeb dos­tać zasługuje.Myśli­my, że