Bardziej się bój jednego, kogo urazisz, niżeli się posiłku spodziewaj od dziesiąci, którym dobrze uczynisz: bo tamten bardziej myśli o zemście niż ci o pomocy.


bardziej-ę-bój-jednego-kogo-urazisz-żeli-ę-posiłku-spodziewaj-od-dziesią-którym-dobrze-uczynisz-bo-tamten-bardziej-myśli-o-zemście-ż-o
andrzej maksymilian fredrobardziejsiębójjednegokogouraziszniżeliposiłkuspodziewajoddziesiąciktórymdobrzeuczyniszbotamtenbardziejmyślizemścieniżpomocybardziej sięsię bójbój jednegokogo uraziszniżeli sięsię posiłkuposiłku spodziewajspodziewaj odod dziesiąciktórym dobrzedobrze uczyniszbo tamtentamten bardziejbardziej myślimyśli oo zemściezemście niżo pomocybardziej się bójsię bój jednegoniżeli się posiłkusię posiłku spodziewajposiłku spodziewaj odspodziewaj od dziesiąciktórym dobrze uczyniszbo tamten bardziejtamten bardziej myślibardziej myśli omyśli o zemścieo zemście niżzemście niż cici o pomocy

W zemście i miłości kobieta jest bardziej barbarzyńska niż mężczyzna.Niczego nie bój się bardziej niż złej sławy. Rodzi się ona z występków.Każdy człowiek ma swoją słabą stronę, ale niczym nie urazisz go bardziej niż tym, że ją rozpoznasz.Perspektywa udzielenia pomocy przyjaciółce jest zawsze bardziej męcząca niż stawianie czoła własnym problemom.Przyjaźń jednego roztropnego człowieka jest bardziej wartościowa niż przyjaźń wszystkich głupców.Tołstoj mówi, że im bardziej człowiek oddaje się pięknu, tym bardziej oddala się od dobra - jest odwrotnie.