Bardziej mi żal tych, co myślą o rzeczach możliwych, słusznych i bliskich, mogących się zdarzyć niebawem, niż tych, którzy śnią o rzeczach niezwykłych i odległych. Ci ostatni, śniący o wielkości, albo są wariatami i wierzą w to, o czym marzą, i są szczęśliwi, albo są zwykłymi marzycielami, dla których urojenia są muzyką duszy, która ich [...]


bardziej-mi-żal-tych-co-myślą-o-rzeczach-możliwych-słusznych-i-bliskich-mogących-ę-zdarzyć-niebawem-ż-tych-którzy-śą-o-rzeczach
fernando pessoabardziejmiżaltychcomyśląrzeczachmożliwychsłusznychbliskichmogącychsięzdarzyćniebawemniżktórzyśniąniezwykłychodległychostatniśniącywielkościalbowariatamiwierzątoczymmarząszczęśliwizwykłymimarzycielamidlaktórychurojeniamuzykąduszyktóraichbardziej mimi żalżal tychco myśląmyślą oo rzeczachrzeczach możliwychsłusznych ii bliskichmogących sięsię zdarzyćzdarzyć niebawemniż tychktórzy śniąo rzeczachrzeczach niezwykłychniezwykłych ii odległychci ostatniśniący oo wielkościalbo sąsą wariatamiwariatami ii wierząwierzą wo czymczym marząsą szczęśliwialbo sąsą zwykłymizwykłymi marzycielamidla którychktórych urojeniaurojenia sąsą muzykąmuzyką duszyktóra ichich []bardziej mi żalmi żal tychco myślą omyślą o rzeczacho rzeczach możliwychsłusznych i bliskichmogących się zdarzyćsię zdarzyć niebawemktórzy śnią ośnią o rzeczacho rzeczach niezwykłychrzeczach niezwykłych iniezwykłych i odległychśniący o wielkościalbo są wariatamisą wariatami iwariatami i wierząi wierzą wo czym marząi są szczęśliwialbo są zwykłymisą zwykłymi marzycielamidla których urojeniaktórych urojenia sąurojenia są muzykąsą muzyką duszyktóra ich []

Ci, którzy śnią najawie, dowiadują się więcej od tych, którzy śnią tylko w nocy.Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią.Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują.Nic tak nie orzeźwia, nie dodaje animuszu, jak kąpiel w czasie. Zawsze stosowałem tę Ci, którzy tylko raz w życiu kochają, to naprawdę bardzo płytcy ludzie. To, co nazywają wiernością i przywiązaniem, wynika albo z tępoty przyzwyczajenia, albo z braku wyobraźni. Wierność jest dla życia uczuciowego tym, czym konsekwencja dla życia umysłowego - po prostu przyznaniem się do niepowodzenia.Świat dzieli się na dwie grupy ludzi: tych, którzy wierzą w rzeczy niewiarygodne i tych, którzy dokonują rzeczy nieprawdopodobnych.