Bardzo cicho przemawia Bóg w naszej piersi, bardzo cicho, bardzo wyraźnie wskazuje, czego trzeba szukać, a czego unikać.


bardzo-cicho-przemawia-bóg-w-naszej-piersi-bardzo-cicho-bardzo-wyraźnie-wskazuje-czego-trzeba-szukać-a-czego-unikać
johann wolfgang goethebardzocichoprzemawiabógnaszejpiersibardzocichowyraźniewskazujeczegotrzebaszukaćunikaćbardzo cichocicho przemawiaprzemawia bógbóg ww naszejnaszej piersibardzo cichobardzo wyraźniewyraźnie wskazujeczego trzebatrzeba szukaćczego unikaćbardzo cicho przemawiacicho przemawia bógprzemawia bóg wbóg w naszejw naszej piersibardzo wyraźnie wskazujeczego trzeba szukaća czego unikaćbardzo cicho przemawia bógcicho przemawia bóg wprzemawia bóg w naszejbóg w naszej piersibardzo cicho przemawia bóg wcicho przemawia bóg w naszejprzemawia bóg w naszej piersi

Mogę być bardzo wściekły na to, czego nie mam, albo bardzo wdzięczny za to, co mam.Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać.Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają - na świecie byłoby bardzo cicho.Nie chciejmy być w życiu zbyt konsekwentni. Owszem, jeden głos w polifonii niech będzie przodujący i główny, ale trzeba pozwolić grać w sobie nutom bardzo różnym, i bardzo różnym głosom użyczać klawiszy.Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.CICHO, CICHO, CICHO SZA! PO POR­TA­LU SKACZE WSZA! PISZE DUR­NE KO­MEN­TARZE - JAK JĄ ZŁAPIĘ TO USMAŻĘ!