Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu.


bes­tia-znów-wy­-do swej-ukochanej-zmienionej-w księżyc-za­wie­szo­ny-na niebie-wśród-gwiazd-na ścianie-ciemnoś-księżyc-płacze
aidanbes­tiaznówwy­jedo swejukochanejzmienionejw księżycza­wie­szo­nyna niebiewśródgwiazdna ścianieciemnościksiężycpłaczewy­lewałzywrazze swymkochankiemkażdejnocyno­cydo świtubes­tia znówznów wy­jewy­je do swejdo swej ukochanejzmienionej w księżycw księżyc za­wie­szo­nyza­wie­szo­ny na niebiewśród gwiazdna ścianie ciemnościksiężyc płaczewy­lewa łzyłzy wrazwraz ze swymze swym kochankiemkażdej nocykażdej no­cyno­cy do świtubes­tia znów wy­jeznów wy­je do swejwy­je do swej ukochanejzmienionej w księżyc za­wie­szo­nyw księżyc za­wie­szo­ny na niebiewy­lewa łzy wrazłzy wraz ze swymwraz ze swym kochankiemkażdej no­cy do świtu

Jako księżyc na niebie, tak dzieje narodów na ziemi wzrastają, by maleć. -Zygmunt Krasiński
jako-księżyc-na-niebie-tak-dzieje-narodów-na-ziemi-wzrastają-by-maleć
Ja­ko księżyc na niebie, tak dzieje na­rodów na ziemi wzras­tają, by maleć. -Zygmunt Krasiński
ja­ko-księżyc-na niebie-tak-dzieje-na­rodów-na ziemi-wzras­tają-by maleć
Za­bierz mnie na księżyc, umieść na jed­nej z gwiazd, a obiecuję pil­no­wać Cię na krok. -opuszczona
za­bierz-mnie-na księżyc-umieść-na jed­nej-z gwiazd-a obiecuję-pil­no­wać-cię-na krok
Gdy będziesz smutny jak księżyc na niebie, przypomnij sobie, że ja kocham Ciebie. -Anonim
gdy-będziesz-smutny-jak-księżyc-na-niebie-przypomnij-sobie-że-ja-kocham-ciebie