Bez­gra­niczna nieuf­ność nie wpad­nie w czy­jeś sidła zdra­dy, ale nie wyj­dzie też z włas­nych si­deł sa­mot­ności. Z cyk­lu po­wieści


bez­gra­niczna-nieuf­ność-nie wpad­nie-w czy­ś-sidła-zdra­dy-ale-nie wyj­dzie-też-z włas­nych-­deł-­­noś-z-cyk­lu-po­wieś
riderbez­gra­nicznanieuf­nośćnie wpad­niew czy­jeśsidłazdra­dyalenie wyj­dzieteżz włas­nychsi­dełsa­mot­nościcyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniabez­gra­niczna nieuf­nośćnieuf­ność nie wpad­nienie wpad­nie w czy­jeśw czy­jeś sidłasidła zdra­dyale nie wyj­dzienie wyj­dzie teżteż z włas­nychz włas­nych si­dełsi­deł sa­mot­nościz cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniabez­gra­niczna nieuf­ność nie wpad­nienieuf­ność nie wpad­nie w czy­jeśnie wpad­nie w czy­jeś sidław czy­jeś sidła zdra­dyale nie wyj­dzie teżnie wyj­dzie też z włas­nychteż z włas­nych si­dełz włas­nych si­deł sa­mot­nościz cyk­lu po­wieści

Jak po­ważna jest codzien­ność trze­ba się prze­konać na włas­nych pęcherzach. Z cyk­lu po­wieści Miłość chodzi na włas­nych no­gach. I nie wiado­mo, kiedy do nas przyj­dzie. Nig­dy jed­nak nie wy­ciągnie za ciebie ręki do oso­by, w której się zakochasz. Z cyk­lu po­wieści Ro­zum to nie gardło czy drew­no: mniej łyka. Ale dla włas­ne­go dob­ra pot­ra­fi wys­tru­gać z siebie wa­riata. Z cyk­lu po­wieści Można wędro­wać całe życie i nie zo­baczyć nic po­za czub­kiem włas­ne­go no­sa. Można też nie przek­roczyć pro­gu włas­ne­go do­mu, a do­sięgnąć myśla­mi spra­wy świata. Z cyk­lu po­wieści Na mądrość składa się nie tyl­ko włas­na wie­dza, ale i prze­widy­wanie głupot innych. Z cyk­lu po­wieści Dro­ga nie ma łupi­ny i może dla­tego tak wielu ma trud­ności z ob­ra­niem swojej. Z cyk­lu po­wieści