Bez­konku­ren­cyjna w by­ciu roz­cza­rowa­niem dla swoich rodziców.


bez­konku­ren­cyjna-w by­ciu-roz­cza­rowa­niem-dla-swoich-rodziców
constellabez­konku­ren­cyjnaw by­ciuroz­cza­rowa­niemdlaswoichrodzicówbez­konku­ren­cyjna w by­ciuw by­ciu roz­cza­rowa­niemroz­cza­rowa­niem dladla swoichswoich rodzicówbez­konku­ren­cyjna w by­ciu roz­cza­rowa­niemw by­ciu roz­cza­rowa­niem dlaroz­cza­rowa­niem dla swoichdla swoich rodzicówbez­konku­ren­cyjna w by­ciu roz­cza­rowa­niem dlaw by­ciu roz­cza­rowa­niem dla swoichroz­cza­rowa­niem dla swoich rodzicówbez­konku­ren­cyjna w by­ciu roz­cza­rowa­niem dla swoichw by­ciu roz­cza­rowa­niem dla swoich rodziców

Cza­sem mówię coś ludziom, żeby ochro­nić ich przed ośmie­sze­niem, roz­cza­rowa­niem? Sa­ma nie wiem. Wiem jed­nak, że często później te­go żałuję. Mnie nikt nie usiłuje ochro­nić... nigdy.Roz­cza­rowa­nie to rzeczywistość, gdy zaw­cza­su przeżywasz przyszłość.Mo­lo – roz­cza­rowa­ny most.Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością Porządek jest roz­mie­szcze­niem równych i nierównych rzeczy z wyz­nacze­niem od­po­wied­niego dla każde­go z nich miejsca.Pos­przątam po to­bie, każde wspom­nienie zgniotę w kulkę i wcisnę głębo­ko, scho­wam myśli, stłumię roz­cza­rowa­nie, przes­tanę roz­myślać i zam­knę twoją pos­tać w głowie jak książkę, która oka­zała się dla mnie za trud­na. Nie mar­tw się, że jed­nak nie kochasz - które­goś dnia u mnie będzie wszys­tko w porządku.