Bez­nadziej­ność kon­flik­tu ja­kiegoś wewnętrzne­go, ja­kiejś woj­ny w mo­jej głowie, każe mi się po pros­tu uśmie­chnąć. Ta­ka dob­ra mi­na do złej gry, do kiep­skiej bitwy...


bez­nadziej­ność-kon­flik­-ja­kiegoś-wewnętrzne­go-ja­kiejś-woj­ny-w mo­jej-głowie-każe-mi ę-po pros­-uśmie­chnąć
kitshbez­nadziej­nośćkon­flik­tuja­kiegośwewnętrzne­goja­kiejśwoj­nyw mo­jejgłowiekażemi siępo pros­tuuśmie­chnąćta­ka dob­rami­nado złejgrydo kiep­skiejbitwybez­nadziej­ność kon­flik­tukon­flik­tu ja­kiegośja­kiegoś wewnętrzne­goja­kiejś woj­nywoj­ny w mo­jejw mo­jej głowiekaże mi sięmi się po pros­tupo pros­tu uśmie­chnąćta­ka dob­ra mi­nami­na do złejdo złej grydo kiep­skiej bitwybez­nadziej­ność kon­flik­tu ja­kiegośkon­flik­tu ja­kiegoś wewnętrzne­goja­kiejś woj­ny w mo­jejwoj­ny w mo­jej głowiekaże mi się po pros­tumi się po pros­tu uśmie­chnąćta­ka dob­ra mi­na do złejmi­na do złej gry

Jeśli skończysz, pro­wadząc bez­nadziej­ne życie dla­tego, że słuchałeś swo­jej ma­my, swo­jego ta­ty, księdza i ja­kiegoś gościa z te­lewiz­ji, to w pełni na nie so­bie zasłużyłeś.Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka.Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii.....Bez­nadziej­nie się czu­je w swo­jej beznadziejnosci...Wi­tam Was dusze bez ciał Piszę by udo­kumen­to­wać prze­bacze­nie mo­jej sa­mot­ności , przy­jaciel­skiej i par­tner­skiej ... Ty i Ty i ja sa­ma na ziemi wśród żywych i pół żywych...