Bez­senność. Błądzę po po­koju z wspomnień Rzu­cam w kąt sercem Myśl ciężka spa­da mi na głowę Chłodu i ciepła brak mi naraz Nie po drodze mi z sobą 


bez­senność-błądzę-po po­koju-z wspomnień-rzu­cam-w kąt-sercem-myśl-ężka-spa­da-mi na głowę-chłodu-i ciepła-brak-mi naraz
pannadygresjabez­sennośćbłądzępo po­kojuz wspomnieńrzu­camw kątsercemmyślciężkaspa­dami na głowęchłodui ciepłabrakmi narazniepo drodzemi z sobą błądzę po po­kojupo po­koju z wspomnieńz wspomnień rzu­camrzu­cam w kątw kąt sercemsercem myślmyśl ciężkaciężka spa­daspa­da mi na głowęmi na głowę chłoduchłodu i ciepłai ciepła brakbrak mi narazmi naraz nienie po drodzepo drodze mi z sobą błądzę po po­koju z wspomnieńpo po­koju z wspomnień rzu­camz wspomnień rzu­cam w kątrzu­cam w kąt sercemw kąt sercem myślsercem myśl ciężkamyśl ciężka spa­daciężka spa­da mi na głowęspa­da mi na głowę chłodumi na głowę chłodu i ciepłachłodu i ciepła braki ciepła brak mi narazbrak mi naraz niemi naraz nie po drodzenie po drodze mi z sobą błądzę po po­koju z wspomnień rzu­campo po­koju z wspomnień rzu­cam w kątz wspomnień rzu­cam w kąt sercemrzu­cam w kąt sercem myślw kąt sercem myśl ciężkasercem myśl ciężka spa­damyśl ciężka spa­da mi na głowęciężka spa­da mi na głowę chłoduspa­da mi na głowę chłodu i ciepłami na głowę chłodu i ciepła brakchłodu i ciepła brak mi narazi ciepła brak mi naraz niebrak mi naraz nie po drodzemi naraz nie po drodze mi z sobą błądzę po po­koju z wspomnień rzu­cam w kątpo po­koju z wspomnień rzu­cam w kąt sercemz wspomnień rzu­cam w kąt sercem myślrzu­cam w kąt sercem myśl ciężkaw kąt sercem myśl ciężka spa­dasercem myśl ciężka spa­da mi na głowęmyśl ciężka spa­da mi na głowę chłoduciężka spa­da mi na głowę chłodu i ciepłaspa­da mi na głowę chłodu i ciepła brakmi na głowę chłodu i ciepła brak mi narazchłodu i ciepła brak mi naraz niei ciepła brak mi naraz nie po drodzebrak mi naraz nie po drodze mi z sobą 

Po uli­cach chodzi sama piękna, smut­na i bez­domna Dama... Dziś już Nikt Jej nie potrzebuje, Każdy zastępstwo dla Niej znajduje... Pożądanie, Namiętność, Uzależnienie, Agresja, Sukces, Pseudo Znów widzę Cię ub­raną w ko­lory sza­rości. Niewinną is­totę dla której świat rzu­ca kłody pod no­gi. Is­totę, której zaw­dzięczam swo­je uoso­bienie. Wy­pełniasz mo­je życie tętnem nieziem­skiego spo­koju. Otaczasz ra­miona­mi cier­pli­wości tak by końce mnie współgrały tworząc całość. Te­raz bez Ciebie w pus­tym, białym od niepa­mięci po­koju sta­wiam swo­je drętwe myśli biegnące ku To­bie. Noc bez dnia. Niepo­liczal­ny czas...Przez ciepłą szybę duch widzi łza­we krzyże. Po­wiedz gdzie jesteś(?) Z se­rii: Ko­leb­ka wspomnień.Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym.- Czuj się jak u siebie w domu! - Wo­lałabym nie... ______________________ Cóż, nie dla każde­go dom jest uoso­bieniem ciepła, spo­koju, bezpieczeństwa....Chmu­ry wlatują przez ot­warte okno do mo­jego po­koju i stają głowę moją zasłaniając.