Bez­sens istnienia Czas nie ogarnięty Wy­miar nie­rzeczy­wis­ty Tło na­dal ta­kie blade Cały czas krzyczę o ratunek Nies­te­ty nic nie po­radzę Każdy ma pra­wo zabłądzić Cza­sem tak tu jest  I na­dal nie wiem co da­lej Trwając w tym cza­sie Chcę ci po­wie­dzieć Że kocham CIĘ 


bez­sens-istnienia-czas-nie ogarnięty-wy­miar-nie­rzeczy­wis­ty-tło-na­dal-­kie-blade-cały-czas-krzyczę-o ratunek-nies­te­ty-nic
samothnickbez­sensistnieniaczasnie ogarniętywy­miarnie­rzeczy­wis­tytłona­dalta­kiebladecałyczaskrzyczęo ratuneknies­te­tynicnie po­radzękażdyma pra­wozabłądzićcza­semtaktu jest nie wiemco da­lejtrwającw tymcza­siechcęci po­wie­dziećekochamciĘ bez­sens istnieniaistnienia czasczas nie ogarniętynie ogarnięty wy­miarwy­miar nie­rzeczy­wis­tynie­rzeczy­wis­ty tłotło na­dalna­dal ta­kieta­kie bladeblade całycały czasczas krzyczękrzyczę o ratuneko ratunek nies­te­tynies­te­ty nicnic nie po­radzęnie po­radzę każdykażdy ma pra­woma pra­wo zabłądzićzabłądzić cza­semcza­sem taktak tu jest tu jest  ii na­dalna­dal nie wiemnie wiem co da­lejco da­lej trwająctrwając w tymw tym cza­siecza­sie chcęchcę ci po­wie­dziećci po­wie­dzieć ŻeŻe kochamkocham ciĘ bez­sens istnienia czasistnienia czas nie ogarniętyczas nie ogarnięty wy­miarnie ogarnięty wy­miar nie­rzeczy­wis­tywy­miar nie­rzeczy­wis­ty tłonie­rzeczy­wis­ty tło na­daltło na­dal ta­kiena­dal ta­kie bladeta­kie blade całyblade cały czascały czas krzyczęczas krzyczę o ratunekkrzyczę o ratunek nies­te­tyo ratunek nies­te­ty nicnies­te­ty nic nie po­radzęnic nie po­radzę każdynie po­radzę każdy ma pra­wokażdy ma pra­wo zabłądzićma pra­wo zabłądzić cza­semzabłądzić cza­sem takcza­sem tak tu jest tak tu jest  itu jest  i na­dali na­dal nie wiemna­dal nie wiem co da­lejnie wiem co da­lej trwającco da­lej trwając w tymtrwając w tym cza­siew tym cza­sie chcęcza­sie chcę ci po­wie­dziećchcę ci po­wie­dzieć Żeci po­wie­dzieć Że kochamŻe kocham ciĘ 

Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.Me­lan­cho­lia jest roz­paczą, która nie zdążyła doj­rzeć. Różni­ca wy­nika z cza­sowości. Czas roz­paczy jest cza­sem bez jut­ra. Czas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra.Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe.Ni­by wiem, że czas szyb­ko le­ci. Ni­by wiem, że na­dal is­tniejesz. Ni­by wiem, że fi­zycznie niemożli­we jest, żebym te­raz umarła. Ale nie mogę już wyt­rzy­mać bez Ciebie.