Bez Ciebie dłoń ta­ka pus­ta, us­ta niewy­całowa­ne, włosy niepop­rawnie ułożone. Cała per­fek­cja i ele­gan­cja przytłaczają nudą.


bez-ciebie-dłoń-­ka-pus­-us­-niewy­całowa­ne-włosy-niepop­rawnie-ułożone-cała per­fek­cja-i ele­gan­cja-przytłaczają-nudą
lira99bezciebiedłońta­kapus­taus­taniewy­całowa­newłosyniepop­rawnieułożonecała per­fek­cjai ele­gan­cjaprzytłaczająnudąbez ciebieciebie dłońdłoń ta­kata­ka pus­taus­ta niewy­całowa­newłosy niepop­rawnieniepop­rawnie ułożonecała per­fek­cja i ele­gan­cjai ele­gan­cja przytłaczająprzytłaczają nudąbez ciebie dłońciebie dłoń ta­kadłoń ta­ka pus­tawłosy niepop­rawnie ułożonecała per­fek­cja i ele­gan­cja przytłaczająi ele­gan­cja przytłaczają nudąbez ciebie dłoń ta­kaciebie dłoń ta­ka pus­tacała per­fek­cja i ele­gan­cja przytłaczają nudąbez ciebie dłoń ta­ka pus­ta

Scep­ty­cyzm to ele­gan­cja strachu.Uważaj abyś w po­goni za per­fek­cją, nie za­bił sa­mego siebie.W końcu per­fek­cja miłości nie po­lega na tym, żeby być kocha­nym, lecz kochającym.Każda kon­sekwen­cja to lek­cja, dzięki nim widzę sens również w błędach .Gdy­bym mogła sa­modziel­nie wyb­rać epokę w której chciałabym żyć, wyb­rałabym XIX wiek. Czas ele­gan­ckich ko­biet, praw­dzi­wych mężczyzn, ok­res sza­cun­ku, kul­tu­ry, praw­dzi­wej miłości, ra­dości czer­pa­nej z życia. Wszys­tko było łat­wiej­sze, in­ne, lep­sze. Nie był to w końcu XXI wiek. Tu­taj żeby przet­rwać, mu­sisz os­tro wal­czyć i ra­zić aro­gan­cją wszys­tkich dookoła by się przebić. 16.08.2011 * chodziło mi o ro­man­tyzm, re­lac­je między ludźmi..Po­wieki tulą oczy a marze­nia zniewa­lają umysł. Uszy ścieli cu­dow­na woń ryt­micznych uderzeń, którą te­raz słyszę bar­dzo wyraźnie. Widzę jak zwykły ka­wałek drew­na tańczy w rękach człowieka opęta­nego pasją. Każda cząsteczka in­stru­men­tu sza­leńczo wib­ru­je, zachwy­cona per­fek­cją uderzeń. Gra gdzieś z tyłu, przysłonięty sta­lową wieżą. To z niej płynie kon­struk­cja two­jej słod­kiej muzyki.